Informator MKR Katowice

Rok 2011
Marzec 2011

W wyniku zmian organizacyjnych jakie zachodziły w czasie ostatnich dwóch lat w spółce PKP PLK S.A.a także w całej Grupie PKP, Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP Katowice informuje Koleżanki i Kolegów, że uległa zmianie lokalizacja nie tylko Zakładu Linii Kolejowych, ale tez naszej siedziby z dotychczasowej w Katowicach na obecną w Sosnowcu.
W związku z tym poniżej podajemy wam aktualny adres siedziby Związku jak też aktualny adres korespondencyjny oraz numery telefonów kontaktowych . Poniżej tekstu zamieszczamy szkic sytuacyjny ze wskazaniem możliwości dojścia do naszego nowego biura. Wszystkich chętnych do odwiedzenia nowej siedziby MKR ZZDR PKP Katowice serdecznie zapraszamy.
Nasz nowy adres to;
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP Katowice
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 5

Adres do korespondencji 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 16
 kol. (932) 710 47 48, (932) 710-46-21, faks (932)710-47-48
 TPSA: 0-32-710-47-48, faks TPSA: 0-32-710-47-48,
 0 602 401-813,
 0 608 334-554

Wczasy w sezonie letnim 2011
Poprawiamy kontakt i przekaz informacji dla Członków MKR ZZDR PKP Katowice

W dobie Internetu i wszechobecnej elektroniki proponujemy koleżankom i kolego zmianę związaną z dostępem do bieżących informacji i wiadomości z terenu działania MKR ZZDR PKP Katowice oraz wiadomości związanych z działalnością naszego Związku Zawodowego w skali ogólnopolskiej.
Zdecydowana większość z nas posiada i posługuje się pocztą internetową, posiada własne a nawet kilka własnych adresów poczty email. Jednocześnie wiemy o tym, że często informacje które powinny dotrzeć do członków Związku na bieżąco, niekiedy z dnia na dzień, docierają do Was z kilkudniowym a nawet kilku tygodniowym opóźnieniem.
Mając na względzie uwagi kierowane do biura MKR ZZDR PKP Katowice proponujemy Koleżankom i Kolegom następujące rozwiązanie.
Wszystkich zainteresowanych członków ZZDR PKP prosimy o zgłaszanie przewodniczącym sekcyjnym lub bezpośrednio do siedziby Związku na podane powyżej numery telefonów, adresów poczty elektronicznej (email).
Ułatwi to nam zdecydowanie pracę związaną z przesyłaniem informacji dla Członków ZZDR PKP a jednocześnie zdecydowanie usprawni i poprawi przepływ informacji bez konieczności kosztownego drukowania (kserowania) materiałów za wyjątkiem tych niezbędnych.

Sąd Pracy - Co dalej ze sprawami sądowymi o Święto Kolejarza

W dniu 30 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydział Pracy oddalił apelacę pracodawcy w sprawie o niewypłaceni należnego dodatku za pracę w dzień świąteczny (25 listopada).
Tym samym sąd rejonowy stopniowo wznawia zawieszone do czasu rozpatrzenia w Sądzie okręgowym sprawy o Święto Kolejarza. Pierwsze wyroki już zapadły. Wszystkich członków ZZDR PKP zainteresowanych złożeniem w ich imieniu pozwu do Sądu Pracy prosimy o kontakt z siedzibą Związku na podane numery telefonów. Sprawy prowadzi z upoważnienia członków związku Kolega Janusz Farat.
Aby Związek mógł was reprezentować w sądzie pracy koniecznym jest udzielenie Pisemnego Pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądami wszystkich instancji.
Osoby które występowały z roszczeniem za lata 2007,2008 i 2009 a które pracowały w dniu 25 listopada 2010 roku, mogą składać kolejne pełnomocnictwo za rok 2010, ponieważ pracodawca nadal unika uregulowania sprawy systemowo i wypłacania dodatku za prace w dzień świąteczny 25 listopada.
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z decyzją Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice, związek reprezentuje w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym w sprawie o Święto Kolejarza wyłącznie członków ZZDR PKP, w związku z czym prosimy osoby nie należące do Naszego Związku o nie składanie nam pełnomocnictw.

Świadczenia Statutowe
Informujemy Koleżanki i Kolegów o wysokości obowiązujących świadczeń statutowych wypłacanych przez naszą komisję;
1)100 złotych z tytułu urodzenia dziecka,
2) 100 złotych z tytułu zgonu członka najbliższej rodziny (współmałżonek, matka, ojciec dziecko , teść, teściowa),
3) 200 złotych tytułem zakupu upominku dla odchodzących na emeryturę lub rentę,
4) 100 złotych tytułem jednorazowego świadczenia za chorobę trwającą dłużej niż 30 dni,

Ponadto Związek pokrywa za wszystkich członków związku comiesięczną składkę za ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, na podstawie umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., z tytułu wykonywanego zawodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwiecień 2011


2. PRYWATYZACJA spółek Kolejowych
W ostatnim czasie sporo dzieje się wokół spraw związanych z prywatyzacją spółek kolejowych w tym przede wszystkim z prywatyzacją spółki PNI oraz CARGO.
Dla Związków Zawodowych najistotniejszym zadaniem jest przed przeprowadzeniem procesu prywatyzacyjnego zawarcie tzw. Paktów Gwarancji Pracowniczych. Jest to bardzo istotny dla pracowników dokument w którym poprzez stosowne zapisy gwarantuje się pracownikom prywatyzowanych spółek przede wszystkim ciągłość zatrudnienia, niezmienność warunków płacy i pracy, zachowanie uprawnień pracowniczych związanych z zapisami Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.
W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy odbywało się szereg spotkań związanych z tą tematyką w tym między innymi w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Kolejnictwa. Związki Zawodowe działające w spółkach których problem dotyczy domagają się wynegocjowania i zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych przed przeprowadzeniem procesu prywatyzacji oraz wpisania zawartych Paktów Gwarancji do umów prywatyzacyjnych, tak jak to ma miejsce w wielu innych przypadkach nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE.
Niestety - spotkania te za każdym razem kończyły się fiaskiem i zerwaniem rozmów i to z powodu wyjątkowej niefrasobliwości strony Rządowej, która unika za wszelka cenę zawarcia porozumienia w sprawie ww. dokumentu. Należałoby tu zadać pytanie dlaczego, skoro Związki Zawodowe generalnie nie są przeciwne prywatyzacji a różnica zdań polega jedynie na sposobie jej przeprowadzenia , czyli nie tak jak chce to zrobić Rząd RP (Minister Skarbu i Minister Infrastruktury) poprzez sprzedaż Spółek tak zwanemu Inwestorowi Strategicznemu (w skrócie kto da więcej ten kupi), lecz jak oczekują tego Związki Zawodowe, przeprowadzenia prywatyzacji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych i sprzedaż akcji, która jest o tyle korzystniejsza, że umożliwia przekazanie części akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa jego pracownikom.
Sprzedaż firmy inwestorowi strategicznemu pozbawia pracowników tych możliwości.
Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Zawarcie Paktu Gwarancji Pracowniczych i wpisanie ich jako integralnej części umowy prywatyzacyjnej może spowodować niechęć potencjalnego inwestora do kupna danej spółki a co za tym idzie ewentualny spadek jej wartości.
Ponadto Związki Zawodowe uważają , że sprzedaż Spółek inwestorowi strategicznemu służyć ma nie poprawie ich sytuacji na rynku, ale w znacznej mierze zapewnieniu środków finansowych na spłatę długu ciążącego na spółce PKP S.A. Długu który powstał nie z winy kolejarzy, pracowników prywatyzowanych spółek.Za ten dług odpowiadają kolejne ekipy rządzące naszym krajem, zarówno te z lewej jak i te z prawej strony sceny politycznej. Na takie postępowanie nie może być przyzwolenia nie tylko zwykłych kolejarzy na co dzień ciężko i uczciwie pracujących .
Czym skutkuje brak Paktu Gwarancji Pracowniczych niech posłuży przykład spółki Przewozy Regionalne gdzie w wyniku ewidentnego oszustwa i złej woli byłego już Wiceministra Infrastruktury przekazano spółkę PR na mocy Ustawy samorządom. Pomimo zawarcia porozumienia ze stroną Społeczną, że Spółka i jej nowi właściciele podpiszą Pakt Gwarancji Pracowniczych, tak naprawdę nie doszło nawet do negocjacji nad treścią takiego dokumentu, były Wiceminister pomimo złożenia swojego podpisu pod porozumienie „udał”, że go nie złożył.
Efektem tego były masowe zwolnienia pracowników spółki PR nazwane przez jej właścicieli Programem Dobrowolnych Odejść.
Ile przy tym było osobistych tragedii dla zwalnianych z pracy ludzi z 30,35 letnim stażem pracy, wiedzą tylko oni. Zwłaszcza ci zwalniani ze Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych.
Co dalej ??
W przypadku dalszego braku woli do rozmów strony Rządowej koniecznym i ostatecznym rozwiązaniem jest niestety strajk. Niezależnie od tego czy sprawa dotyczy CARGO, PR czy Intercity, jeśli dojdzie do ostateczności musi być poparcie w takich działaniach wszystkich kolejarzy i to niezależnie od przynależności związkowej.
Brak takowego poparcia powoduje jedynie większą arogancję i butę decydentów, którzy wychodzą z założenia, że załoga, pracownicy to niewolnicy, skłóceni ze sobą, rozbici na kilkadziesiąt organizacji, niepotrafiący się porozumieć i wzajemnie się wspierać, że i tak nic nie zrobią oprócz tego, że funkcyjni związkowcy postraszą, pokrzyczą i na tym się skończy, a załoga i tak nic nie zdziała, bo wystarczy ją tylko trochę postraszyć kolejną Uchwałą Zarządu danej Spółki mówiącą, że strajk jest nielegalny, pomimo tego, że jest legalny.
Przedstawiciele władz państwowych i pracodawców zapominają jednak o tym, że ludzka cierpliwość ma swoje granice.Inną metodą stosowaną przez stronę Rządową jest każdorazowa nagonka medialna na upominające się o prawa pracownicze Związki Zawodowe.
Każdorazowo kiedy dzieje się coś złego w zakresie Prawa Pracy, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i innych istotnych dziedzinach życia w których wypowiadają się Związki Zawodowe, natychmiast niemal wszystkie media rozpoczynają kolejną krucjatę przeciwko Związkom Zawodowym, starając się za wszelka ceną zdyskredytować przywódców związkowych a poruszane przez nich problemy sprowadzić do jednego – związki są przeciwne, bo chodzi im wyłącznie o ich przywileje.
O tym, że jest to wierutna bzdura nikt już po fakcie nie mówi, nikt tego nie sprostuje, chociaż powszechnie wiadomo, że czy to w firmie prywatnej czy państwowej Związki Zawodowe działają na tych samych zasadach i w oparciu o te same przepisy prawa.
Nie ma tu więc znaczenia czy organizacje Związkowe działać będą w firmie prywatnej czy w Spółce Skarbu Państwa.
Pamiętajmy o jednym, że sami funkcyjni nie przeprowadzą strajku. Funkcyjni go zorganizują, pokierują i jako jedyni ponoszą za to odpowiedzialność prawną.
Przykładem jest rok 2008, kiedy to 4 dyżurnych ruchu z nastawni KO podjęło na prośbę organizacji związkowych czynną akcję strajkową w sprawie Ustawy o emeryturach pomostowych.
Próbowano ich zastraszyć, informując, że biorą udział w nielegalnej akcji strajkowej. Wszyscy nadal pracują, nie ponieśli – bo nie mogli ponosić żadnej odpowiedzialności, ponieważ tak stanowi prawo obowiązujące w RP.
Jedynymi osobami, w stosunku do których były IZ Katowice złożył doniesienie do Prokuratury byli Przewodniczący organizacji związkowych – organizatorów tego strajku.4.MKR ZZDR PKP Katowice przypomina wszystkim zainteresowanym koleżankom i kolegom, że zasięgiem działalności naszej Komisji objęte są oprócz IZ Sosnowiec, następujące zakłady pracy;
- Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w kontaktach z którym Związek reprezentuje kol. Zdzisław Makowski – wiceprzewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice
Tel. kontaktowy 606 617 736;
Kol. Drąg Edyta - Członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice
Tel. kontaktowy 507 039 686
- PKP CARGO S.A. Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki w którym ZZDR PKP reprezentowany jest przez Kol. Dorotę Olszewską wiceprzewodniczącą MKR ZZDR KP Katowice
Tel. kontaktowy 693 439 228;
Kol. Mariola Górska – członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice
Tel. kontaktowy 502 849 438
Kol. Magdalena Pyrek – członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej
Tel. kontaktowy 504 332 319
Kol. Henryk Łudzik - członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice
Tel. kontaktowy 880 415 584

Ponadto Przypominamy że sprawami BHP w imieniu Związku zajmuje się kol. Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego MKR ZZDR PKP Katowice i jednocześnie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy IZ Sosnowiec. Telefon Kontaktowy do kol. Bronka to 668 102 234. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o bezpośredni kontakt z kolegą Bronkiem lub z siedzibą MKR.

5. Od ostatniego wydania naszego wewnętrznego informatora MKR ZZDR PKP zajmował się w Waszym imieniu następującymi sprawami :

- na prośbę pracowników pionu drogowego wystąpiono o przyśpieszenie remontu dachu oraz wymiany rynien na budynku schroniska działki drogowej w Sosnowcu – Maczkach – 28.03 br. MKR ZZDR PKP Katowice otrzymał odpowiedź od Dyrektora IZ z której wynika, iż w połowie bieżącego roku wykonany zostanie remont dachu,

-wnioskowano do Dyrektora IZ o skierowanie na podstawie Regulaminu Przyznawania Premii Inwestycyjnej wniosków o objęcie tą premią pracowników ISE Katowice związanych z procesem realizacji tej inwestycji w stacji Katowice Osobowa w tym dyżurnych ruchu peronowych oraz dyżurnych ruchu nastawni dysponującej KO,

- wystąpiono do Dyrektora IZ o uregulowanie spraw związanych z dokonywaniem przez pracowników posterunków techniczno ruchowych oględzin i konserwacji rozjazdów,

- interweniowano w sprawie czasowego zamykania posterunku Koc 1 (ISE Tychy) i związanych z tym perturbacji ruchowych,

- interweniowano w sprawie uregulowania spraw związanych z nadawaniem numerów pociągów zwłaszcza w przypadkach kiedy numeracja pociągu towarowego jest bardzo zbliżona do numeru pociągu pośpiesznego,

- interweniowano w sprawie występujących w miesiącu lutym braków w zaopatrzeniu posterunków w opał oraz w sprawie zakupu i wymiany na nastawni Pruchna bojlera,

- wystąpiono o uzupełnienie w dodatkowe stanowiska komputerowe wraz z systemem SWDR dla posterunków z wieloosobową obsadą a zwłaszcza tych gdzie w zmianie roboczej pracuje np. dwóch dyżurnych szlakowych. Sprawa wiąże się z wprowadzoną korektą do SWDR związaną z potwierdzaniem godzin przyjazdu pociągów w systemie SWDR. W tej sprawie odbyło się również spotkanie z dyrektorem IZ Sosnowiec gdzie otrzymaliśmy zapewnienie, że w najbliższym czasie na posterunki trafią dodatkowe zestawy komputerowe.

- w związku ze zmianami do rozkładu jazdy pociągów od 01.03.2011 r. wystąpiliśmy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju o kolejną korektę w rozkładzie jazdy i możliwość ponownego skomunikowania autobusu linii 120 z pociągiem o nr 1012. w stacji Zebrzydowice,

- poprzez przedstawicieli ZZDR PKP w Radzie Krajowej zwróciliśmy się z prośbą do Ministra Andrzeja Massela o pomoc i ewentualną interwencję w Zarządzie spółki Przewozy Regionalne oraz w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w sprawie próby całkowitego zawieszenia komunikacji kolejowej na tzw. „Wiślance” co groziło zamknięciem co najmniej kilku posterunków techniczno ruchowych. Nasza interwencja była jedną z wielu jakie podejmowały w tej sprawie również inne Związki Zawodowe.

- interweniowaliśmy u Dyrektora IZ Sosnowiec w sprawie trybu przeprowadzania badań okresowych w ośrodku Kolejowej Medycyny Pracy w Katowicach. Związek zaproponował aby zorganizować trójstronne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych, IZ Sosnowiec i Kolejowej Medycyny Pracy w celu omówienia występujących problemów i ich uregulowania.

- interweniowano w centrali spółki PKP PLK S.A. w sprawie „wlokącej” się naprawy trwającej niemal rok usterki blokady liniowej pomiędzy nastawniami KMB i podg Janów. W odpowiedzi Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A. poinformował nas o załatwieniu sprawy i usunięciu usterki przez spółkę Telekomunikacja Kolejowa.

6.W dniu 28.03.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej IZ Sosnowiec podczas którego ustalono że :
- IZ Sosnowiec wspólnie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zorganizuje w miesiącu czerwcu festyn rodzinny dla pracowników i ich rodzin. To czy inicjatywa ta zostanie sfinalizowania zależeć będzie od nas samych i od tego czy będzie nią zainteresowanie wśród pracowników Zakładu. Jeśli ktokolwiek z kol. i kol. ma jakikolwiek pomysł na wskazanie miejsca organizacji festynu prosimy o podpowiedź. Każdy pomysł będzie przedstawiony do rozpatrzenia.
- doprecyzowano zasady nabywania przez pracowników IZ Sosnowiec biletów wstępu na imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne. W wyniku ustaleń postanowiono, że pracownicy Zakładu mogą nabywać również karnety upoważniające do wstępu np. na basen lub do kina, teatru itp. przy czym pracownik otrzyma dofinansowanie do wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS.
- na wniosek Dyrektora IZ rozpatrywano sprawę zawierania umów na świadczenie usług przez określone biura podróży. Przy rozpatrywaniu tej sprawy zaproponowano, aby każdy pracownik miał pełne prawo wyboru biura podróży (niekoniecznie tego z którym Zakład ma zawartą umowę) w którym zakupi np. wczasy, kolonie itp. Jedynym warunkiem byłoby ograniczenie kwotowe wartości skierowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czerwiec 2011

Negocjacje nad zmianami do ZUZP
W miesiącu maju bieżącego roku Ponadzakładowe Organizacje Związkowe zawarły na szczeblu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie w sprawie wprowadzenia Protokołem Dodatkowym numer 7, zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP PLK S.A., dotyczących wykupu od pracowników uprawniania do posiłków regeneracyjno wzmacniających.
W myśl zawartego porozumienia pracownicy którzy zgodnie z załącznikiem Nr 15 do ZUZP posiadali uprawnienie do ww. posiłków, z dniem 01.10.2011 roku otrzymają w ramach wykupu tego uprawnienia 25 złotych wzrostu wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne od tego wzrostu. Ponadto w treści porozumienia zawarto zapis który gwarantuje, że podczas kolejnych regulacji płacowych (podwyżek płac), kwota uzyskana przez część pracowników tytułem „odsprzedania” prawa do posiłków regeneracyjno wzmacniających i powstała w ten sposób relacja płacy w stosunku do pozostałych zatrudnionych w spółce, nie może ulec pogorszeniu.
Tłumacząc ów zapis dosłownie należy przyjąć, że otrzymany przez koleżanki i kolegów z dniem 01.10.2011 roku dodatkowy wzrost uposażenia zasadniczego o 25 złotych, nie może być brany przez pracodawcę pod uwagę przy kolejnych podwyżkach płac oraz nie może stanowić podstawy do wyrównywania pracowników którzy nie posiadali uprawnienia do ww. posiłków a więc nie byli uprawnieni do „wykupu” tego świadczenia.
Wykupem nie będą objęci pracownicy którzy w ciągu całego roku uprawnieni są do posiłków profilaktycznych a wiec bezpłatnych. Wynika to z obowiązującego prawa i przepisów BHP.
W przypadkach kiedy na dzień wykupu uprawnienia ktokolwiek pobierał posiłek profilaktyczny (bezpłatny), zostanie objęty wykupem z pierwszym dniem miesiąca po wygaśnięciu uprawnienia do tej formy posiłku (bezpłatnego).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem związku bądź bezpośrednio na numery telefonów 602 401 813 lub 692 132 474. O innych zmianach do ZUZP napiszemy w kolejnym wydaniu Informatora.

CZY MOŻESZ ODÓWIĆ WYKONYWANIA DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW?
Kodeks pracy w Dziale Dziesiątym określa zarówno prawa jak i obowiązki w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
W naszej rzeczywistości utarło się, że pracodawca ma wyłączne prawo decydowania co pracownikowi wolno a czego nie. Wielokrotnie wydawane są pracownikom polecenia sprzeczne z obowiązującym prawem pracy, z naruszeniem obowiązujących wewnętrznych uregulowań prawnych, regulaminów i instrukcji. Nader często naszym zwierzchnikom służbowym wydaje się, iż pod przykrywką zapisu w regulaminie pracy mówiącym, że zwierzchnik może wydać polecenie wykonania innych, nie wynikających z podstawowego zakresu obowiązków czynności, na przykład w formie Polecenia Służbowego, że możemy praktycznie zrobić wszystko, oczywiście bez zapewnienia podstawowych, przysługujących pracownikowi świadczeń wynikających z przepisów KP (Kodeksu Pracy) czy przepisów BHP.
Poniżej cytujemy kilka najistotniejszych przepisów KP które chronią pracownika przed wykorzystywaniem tzw. sytuacji nadzwyczajnych, zwłaszcza kiedy ta nadzwyczajność trwa niekiedy kilka lat.
„DZIAŁ DZIESIĄTY - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY"

Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładziepracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznychi higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
W szczególności, pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Art. 214. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika
Art. 210. § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1,pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
§ 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.”

To tylko niektóre postanowienia KP mówiące o prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy z zakresu BHP. Z naszej – pracowników strony można wyciągnąć tylko jeden wniosek. Nie dajmy się zwariować, nie dokładajmy do pracodawcy przez kupowanie żarówek, remontowanie pomieszczeń służbowych za własne pieniądze, nie kupujmy czajników, nie róbmy rzeczy które ma obowiązek zrobić i zapewnić pracodawca.
Nikt nie pracuje po to, żeby z zarobionych pieniędzy sponsorować pracodawcę. Nie wykonujcie czynności do wykonania których pracodawca jest zobowiązany wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony i zabezpieczyć odpowiednie materiały.
Jeśli tego nie zrobi macie prawo do odmowy ich wykonania. W każdym przedsiębiorstwie każdy pracownik ma określone zadania do wykonania. W naszym, pracownik posterunku technicznego odpowiada za sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów.
Zwierzchnik odpowiada min. za zapewnienie wam odpowiednich warunków i środków do wykonywania tej pracy a jeśli tego nie czyni – łamie obowiązujące prawo. Każdy zwierzchnik i każdy pracownik otrzymuje stosowne wynagrodzenie za to co robi. Niejednokrotnie słyszeliście zapewne stwierdzenie, że „kolej łaski nie potrzebuje”. To prawda.
Podobnie, nikt nie robi łaski pracownikowi, że zapewni mu odpowiednie warunki pracy, wyposaży go w odpowiedni sprzęt i środki ochrony, dlatego należy kategorycznie żądać od zwierzchnika właściwego wywiązywania się z jego obowiązków, podobnie jak zwierzchnik żąda tego od nas.
Pamiętajmy wszyscy, że zwierzchnik służbowy każdego szczebla jest takim samym pracownikiem jak każdy z nas i podlega takim samym rygorom i przepisom prawa pracy jak każdy inny pracownik. Zwierzchnik służbowy może więc być wyróżniany ale też i ukarany za naruszanie swoich obowiązków lub działanie niezgodne z obowiązującym prawem.
Pamiętajmy, że zwierzchnik służbowy to nie „pan na włościach”, a pracownik nie jest niewolnikiem zdanym na jego łaskę czy niełaskę. Kolejną nieprawidłowością jest nagminne „dokładanie” pracownikom dodatkowych czynności.
Nierzadko czyni się to bez merytorycznego uzasadnienia, bez zachowania zasad zdrowego rozsądku i wyłącznie dla wykazania iluzorycznych oszczędności.
Niestety dzieje się tak czasami z winy nas samych. Dlaczego !? Ano dlatego że każdy z nas pracując na posterunku stara się z poczucia obowiązku wykonywać swoje czynności w miarę sprawnie i szybko. I tu właśnie jest „pies pogrzebany”.
Szybko wcale nie oznacza, że dobrze. Każda czynność związana z naszymi podstawowymi obowiązkami czyli bezpieczeństwem ruchu pociągów wymaga odpowiedniego skupienia uwagi, dokładności, wymaga odpowiedniego czasu na jej wykonanie bo wiąże się właśnie z bezpieczeństwem nie tylko naszym, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów.
Każda kolejna czynność dodatkowa powoduje częściowe oderwanie od naszego podstawowego obowiązku jakim jest dbałość o bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Jeśli więc widzicie, że wykonanie narzuconych dodatkowych, nie związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu pociągów czynności rzutuje na wykonywanie naszych podstawowych obowiązków, nie wykonujcie ich.
Należy w takim przypadku jedynie poinformować zwierzchnika służbowego, że w związku z brakiem możliwości wykonania dodatkowych czynności, odmawiam ich wykonania oraz dokonać stosownego odpisu w dzienniku rozmów telefonicznych. Jest to zgodne z postanowieniami paragrafu 5 instrukcji Ir-2 (dawna R-7) oraz IR-1 paragraf 6 i 7 ust 11 które zobowiązani jesteśmy przestrzegać zarówno my jak i nasi zwierzchnicy i to bez żadnych wyjątków. Nauczmy się więc korzystać z zapisów naszych kolejowych instrukcji i przepisów prawa pracy. One nie tylko nakładają na nas określone zadania i obowiązki ale też, a może przede wszystkim dają nam ochronę.
Dodatkowym bardzo ważnym aspektem tej sprawy jest to, że niemal każda czynność dodatkowa wiąże się z odebraniem jej innemu pracownikowi lub z zawieszeniem a często likwidacją innego stanowiska pracy, nierzadko stanowiska pracy waszego kolegi z innego posterunku, czego przykładów każdy z nas zna dziesiątki.

Autoryzacja

Pracownik po przerwie w pracy na danym posterunku trwającej dłużej niż 6 miesięcy przed ponownym zatrudnieniem na tym posterunku musi zostać ponownie przeszkolony i poddany egzaminowi lokalnemu – autoryzacji.
Zdaniem związku niedopuszczalna jest praktyka stosowana niemal nagminnie, polegająca na wymuszaniu na pracownikach zdawania egzaminu autoryzacyjnego po na przykład 8 godzinach szkolenia. Podobnie jak w przypadkach opisanych powyżej pracownika chronią zapisy Rozdziału VI, paragraf 24, ust 3 Instrukcji Ia-5.
Pracownikowi zgodnie z przywołanym paragrafem przysługują na szkolenie „…co najmniej dwie zmiany robocze.” Jeśli dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym czasu pracy, zmiana robocza wynosi 12 godzin to łatwo policzyć, że pracownik ma prawo do co najmniej 24 godzin szkolenia. Ponadto czytając ten zapis literalnie można stwierdzić, że instrukcja określa jedynie minimalny czas jaki przysługuje pracownikowi na szkolenie natomiast nie narzuca w żadnym punkcie jaki ma być maksymalny czas na szkolenie przed zdaniem autoryzacji.
Samowolne wprowadzanie innych zasad stanowi naruszenie obowiązujących przepisów a co się z tym wiąże pracownik może odmówić poddania się takiemu „szybkiemu” egzaminowi który często przeprowadza się z powodu „…bo nie ma kto pracować i będą nadgodziny”. To żaden wstyd jeśli ktokolwiek potrzebuje więcej czasu na szkolenie wracając do pracy po kilkumiesięcznej przerwie, czy też po raz pierwszy podejmuje pracę na nowym posterunku.
W tej sprawie ZZDR PKP wystąpił z inicjatywą dokonania stosownych zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury które określa wymogi zdrowotne i kwalifikacyjne pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów.
Związek postuluje w swoim wniosku o dokonanie zapisów określających minimalny czas na szkolenie po przerwie w pracy na posterunku trwającej dłużej niż 6 miesięcy w ilości co najmniej dwóch dyżurów nocnych i dwóch dyżurów dziennych czyli łącznie w wymiarze 48 godzin. Wpisanie powyższego do zapisów wspomnianego rozporządzenia ukróci dowolność interpretowania przepisów przez naszych zwierzchników służbowych.

Co słychać w PR i CARGO
1/ Dnia 05.07.2011 r ze względu na fiasko rozmów płacowych prowadzonych ze spółka Przewozy Regionalne, wszystkie związki zawodowe przeprowadziły 2 godzinny strajk ostrzegawczy. Na terenie całej sieci (wg informacji uzyskanych od kol. z PR) zatrzymanych zostało około 300 pociągów tej spółki. Obecnie w związku z dalszym brakiem postępu rozmów, Związki Zawodowe przystąpiły do zorganizowania referendum w sprawie Strajku Generalnego w Spółce Przewozy Regionalne.
2/ W spółce Cargo ciągle jeszcze trwają negocjacje Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przypominamy że spółka CARGO jest przygotowywana do prywatyzacji i w związku z tym negocjowany dokument jest bardzo istotny dla jaj pracowników. Znaleźć się w nim mają między innymi zapisy regulujące bardzo ważne kwestie związane z gwarancjami dalszego zatrudnienia już po przeprowadzeniu prywatyzacji spółki.

Decyzje Rady Krajowej ZZDR PKP

W związku z wypowiedzeniem przez Związek Pracodawców Kolejowych Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i tym samym działania na szkodę pracowników wszystkich spółek kolejowych polegającym na próbie pozbawienia kolejarzy jednego z ostatnich uprawnień jakim są ulgi przejazdowe , na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej ZZDR PKP podjęto decyzje o;
1. Skierowaniu pisemnych żądania do Zarządu ZPK – wycofania wypowiedzenia PUZP,
2. Przekształceniu RK w Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy i rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego na terenie Całej sieci PKP w przypadku nie cofnięcia wypowiedzenia PUZP.
3. Skierowaniu wystąpienia do Premiera Rządu RP i Ministra infrastruktury wskazującego zagrożenia wynikające dla około 150 000 pracowników spółek Grupy PKP związanych z wypowiedzeniem PUZP.

W związku z podjętymi działaniami prosimy Koleżanki i Kolegów o wywieszenie na posterunkach flag związkowych.Informujemy jednocześnie, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKP PLK S.A. nadal obowiązuje i na dzień dzisiejszy nie został wypowiedziany. Tym samym dementujemy wszelkiego rodzaju plotki i nieprawdziwe informacje na ten temat.

Uwaga na demagogów !!! Czyli mówiąc, z przymrużeniem oka SKOŃCZ WAŚĆ WSTYDU SOBIE OSZCZĘDŹ

W ostatnim okresie czasu na terenie kilku ISE pojawili się tak zwani „oferenci”.
Piszę oferenci żeby nie użyć określenia domokrążcy. Otóż koledzy ci w zamian za wypełnienie deklaracji członkowskiej do pewnej nowo zarejestrowanej organizacji Związkowej oferują „załatwienie odznaczenia resortowego”, czyli coś na zasadzie - nikt wam tyle nie naobiecuje co my. Cóż, aż się prosi żeby parafrazować słynne powiedzenie o gołębicy, pewnego lekarza z jak to określają krytycy filmowi, „kultowego” serialu telewizji (wtedy) czechosłowackiej o Szpitalu na skraju miasta w oryginale „Nemocnica na kraji mesta”.
Proponujemy rozszerzenie oferty o rajstopy i paczkę kawy „Orient”, dodatkowy przydział pomarańczy na święta wielkanocne lub może o 10 rolek eleganckiego papieru toaletowego (ten z recyklingu makulatury się nie nadaje).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2011

Czym się zajmowaliśmy od ukazania się ostatniego numeru :

1.MKR ZZDR PKP Katowice wystąpił do Dyrektora IZ Sosnowiec o zainstalowanie dodatkowych stanowisk komputerowych na nastawniach JSA i KO do obsługi systemu SERWO, SEPE, SWDR. Sprawa w trakcie realizacji.
2. Wystąpiono do Dyrektora IZ Sosnowiec zakup dodatkowych wentylatorów, na posterunki ruchowe, posterunki dróżników przejazdowych oraz pomieszczeń schronisk drogowych i pomieszczeń służby automatyki.
3. Wystąpiono do Dyrektora IZ w sprawie występującego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w stacji Sól (ISE Bielsko Biała) związanego z obsługą przejazdów w poziomie szyn. W załączeniu do wystąpienia przekazano dokumentację fotograficzną istniejącego stanu. Ponadto Związek zwrócił się o podjęcie działań w celu poprawy warunków pracy na tej nastawni. Sprawą warunków pracy w stacji Sól równolegle zajmuje się Społeczny Inspektor Pracy kol. Bronisław Szczeciński.
4.Wystąpiono o poprawę widoczności dla pracowników nastawni SMA obsługujących przejazd na szlaku Sosnowiec Maczki – Sosnowiec Kazimierz.
5.Wystąpiono do Pracodawcy z wnioskiem o pilne wyjaśnienie sprawy dojazdów pracowników do pracy pociągami Kolei Śląskich. W związku z tym, że sprawa wykracza poza możliwości decyzyjne Dyrektorów poszczególnych Zakładów objętych działalnością MKR Katowice sprawa ta została skierowana na szczebel władz krajowych Związku. Na dzień dzisiejszy posiadamy informację, że Związek Pracodawców Kolejowych podjął negocjacje z przewoźnikami w celu uregulowania tej sprawy na szczeblu Zarządów Spółek.
6.Wystąpiono o pilne usunięcie usterek oświetlenia w rejonie nastawczym SDn-1 w stacji Sosnowiec Dańdówka.
7. Po raz kolejny wystąpiono do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju o zapewnienie skomunikowania autobusów miejskich linii 120 z pociągami Przewozów Regionalnych.
8.Wystąpiono z prośbą o dofinansowanie do spotkań integracyjnych organizowanych na poszczególnych Sekcjach Eksploatacji. Podobne wystąpienie skierował do Dyrektora IZ NSZZ „Solidarność”.
9.Wystąpiono do IZ Sosnowiec w sprawie zmiany organizacji i warunków technicznych prowadzenia ruchu na szlaku Pruchna – Chybie oraz Strumień – Chybie. Dotyczy to zmiany lokalizacji semafora w taki sposób, aby znajdował się on przed przejazdem drogowym.
10.Wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie IZ Sosnowiec przekazano kierownictwu Zakładu wspólne negatywne stanowisko w sprawie nowego Regulaminu Premiowania. Tym samym dementujemy różnego rodzaju plotki kierowane pod adresem MKR ZZDR PKP Katowice o rzekomej zgodzie naszej organizacji związkowej na zmianę regulaminu premiowania która powodować będzie obniżenie o 1 % premii regulaminowej pracownikom IZ Sosnowiec.
11.Wspólnie z NSZZ „Solidarność” wystąpiono z interwencją w sprawie pomieszczenia socjalnego w stacji Milówka.
12.Przedstawiciele MKR Katowice reprezentujący Związek w PKP Cargo Śląsko-Dąbrowskim Zakładzie Spółki oraz w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych na bieżąco biorą udział w spotkaniach z Pracodawcami, w uzgodnieniach dotyczących zmian w Regulaminach organizacyjnych i Regulaminach Pracy tych Zakładów.
13.Na podstawie udzielonych pełnomocnictw skierowano do Sądu Pracy kolejnych 15 pozwów w sprawie wypłaty za pracę w Święto Kolejarza (za kolejne lata). Pozwami objętych zostało 150 osób - członków ZZDR PKP. W tym miejscu zwracamy się do koleżanek i kolegów którzy jeszcze nie złożyli pełnomocnictwa a pracowali w ciągu ostatnich 3 lat w Święto Kolejarza (25 listopada) o zgłaszanie się do biura MKR Katowice i ich złożenie. Sprawy prowadzone są w imieniu członków Związku przez przedstawicieli zarządu MKR Katowice, a złożenie pozwu nie jest związane z żadnymi opłatami po stronie pracownika. Namawiamy Was do egzekwowania swoich praw przed Sądem Pracy.
14.W wyniku zakończenia postępowania sądowego prowadzonego w imieniu pracowników odchodzących na przełomie 2010/2011 na emerytury pracownikom tym Pracodawca zgodnie z wyrokiem Sądu wypłacił dodatkowe odszkodowania w wysokości kilkumiesięcznego wynagrodzenia.
15.Członkowie Zarządu MKR Katowice reprezentujący naszą Komisję w Śląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych brali udział w pracach Komitetu Strajkowego podczas przeprowadzonej akcji strajkowej w Spółce Przewozy Regionalne.

Oprócz ww. spraw na bieżąco podejmowane są interwencje w sprawach kierowanych przez pracowników do biura MKR ZZDR PKP Katowice.

Uwaga Ważne !!!
Od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy umożliwiająca wykorzystywanie zaległego urlopu do końca września a nie jak do tej pory było do końca pierwszego kwartału nowego roku.

Co dalej z ulgami przejazdowymi ?
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do biura MKR ZZDR PKP Katowice dotyczącymi ulg przejazdowych na rok 2012 informujemy, że Związek Pracodawców Kolejowych przekazał w formie oświadczenia, w trakcie negocjacji nad PUZP, o uzyskaniu deklaracji ze strony największych przewoźników kolejowych o utrzymaniu na dotychczasowych zasadach świadczeń przejazdowych (ulg) do końca 2012 roku.
Oznacza to, że w roku 2012 zasady wykupu uprawnień, wysokość i rodzaj (klasa) ulgi przejazdowej zarówno dla pracownika jak i też jego rodziny nie ulegną zmianie. Jedyną zmianą jak nastąpi to wartość świadczenia przejazdowego, która wzrasta o 4,1%. Tym samym wzrośnie również kwota jaką pracownik będzie musiał zapłacić za wykupienie uprawnienia.
W czasie ostatniego posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP w Iławie odbyło się spotkanie z Prezesem ZPK p. Krzysztofem Mamińskim, który poinformował, że Związek Pracodawców Kolejowych podjął negocjacje z przewoźnikami samorządowymi tj. m.in. : Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie w celu uregulowania sprawy ulg przejazdowych dla kolejarzy i ich rodzin. Oczekujemy na wynik negocjacji.
Dla zainteresowanych : więcej bieżących informacji i szczegółów z przebiegu negocjacji nad Pozazakładowym Układem Zbiorowym Pracy znajduje się na stronie internetowej www.zzdrpkp.org.pl

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP)

Odpowiadając na pytania Koleżanek i Kolegów informujemy, że wszelkiego rodzaju świadczenia takie jak np. : nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w niedzielę i święta oraz szereg innych uprawnień pracowniczych jakie zawarte są w ZUZP dla pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nadal obowiązują pomimo, że Związek Pracodawców Kolejowych (ZPK) wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W tym miejscu wyjaśniamy, iż w Spółkach należących do Związku Pracodawców Kolejowych obowiązują generalnie 3 akty prawne regulujące stosunek pracy.
Pierwszy z nich to Kodeks Pracy, który jest dokumentem obowiązującym wszystkich Pracodawców na terenie Polski. Drugim dokumentem jest Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP), który stanowi swego rodzaju „ramę” dla Spółek należących do ZPK. PUZP jest dokumentem sporządzanym na podstawie m. in. przepisów Kodeksu Pracy i innych dokumentów z zakresu Prawa pracy (Ustaw, Rozporządzeń) i został podpisany przez Pracodawców zrzeszonych w ZPK i reprezentatywne Związki Zawodowe działające u tych Pracodawców. PUZP może zawierać w swej treści rozwiązania tożsame z rozwiązaniami z Kodeksu Pracy lub lepsze dla pracowników niż stanowi Kodeks.
Trzecim dokumentem są Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP). ZUZP zawierane są w poszczególnych Spółkach, nie mogą zawierać postanowień gorszych niż określone w Kodeksie Pracy i w PUZP. W treści ZUZP mogą się natomiast znaleźć przeniesione wprost z PUZP uregulowania prawne, lub lepsze ( nie mogą być gorsze niż określone w PUZP). W związku z tym, że w treści ZUZP dla pracowników zatrudnionych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znalazły się wszystkie korzystne dla pracowników zapisy dotyczące różnego rodzaju świadczeń pracowniczych, fakt wypowiedzenia PUZP nie ma żadnego znaczenia.
Jedynym zagrożeniem dla tych świadczeń mogłoby być wyłącznie wypowiedzenie przez Zarząd spółki PKP PLK S.A. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy co nie nastąpiło. Zarząd Spółki PKP PLK S.A. po wypowiedzeniu PUZP złożył pisemne oświadczenie, że nie zamierza wypowiadać ZUZP i zawarł ze związkami zawodowymi działającymi w PKP PLK S.A. Protokół dodatkowy do ZUZP w sprawie która legła u podstaw wypowiedzenia przez ZPK PUZP, czyli w sprawie ulg przejazdowych. Zaznaczyć tu należy, że ulgi przejazdowe są bodaj jedynym świadczeniem układowym które wynika wprost z zapisów PUZP i przy braku dobrej woli ze strony Pracodawcy mógł to być powód wypowiedzenia ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.
Podobnie sytuacja ma się do innych Spółek w których obowiązują ZUZP. Jeśli w ich treści znajdują się szczegółowe zapisy określające świadczenia pracownicze i nie odnoszą się one do uregulowań w PUZP a układy te nie zostały wypowiedziane to świadczenia te nadal obowiązują co najmniej do czasu kiedy dana Spółka podjęłaby decyzję o wypowiedzeniu ZUZP.
Jeśli ktokolwiek z koleżanek i kolegów miałby w opisanej sprawie pytania prosimy o kontakt z biurem związku lub bezpośrednio na jeden z telefonów komórkowych 692 132 474 lub 602 401 813.

Bronek znowu na „pudle”

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że nasz kolega Bronisław Szczeciński z MKR ZZDR PKP Katowice po raz trzeci z rzędu został wyróżniony w konkursie na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na terenie woj. Śląskiego, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy PIP Katowice. W tej edycji konkursu kol. Bronek okazał się najlepszy i zdobył pierwsze miejsce.
Nie jest to jego pierwsze wyróżnienie za ogrom pracy i wysiłek podejmowany dla polepszenia warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu (wcześniej IZ Katowice).
Kolega Bronek – starszy dyżurny ruchu, członek ZZDR PKP, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego ds. BHP w Zarządzie MKR ZZDR PKP Katowice był już za swoją działalność kilkakrotnie nagradzany.
W poprzednich edycjach konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na terenie woj. Śląskiego zajmował kolejno; I miejsce w 2009 roku, II miejsce w 2010 roku i obecnie jak już pisaliśmy na wstępie I miejsce w 2011 r.
Ponadto kol. Bronisław Szczeciński w 2010 roku wyróżniony został honorowym odznaczeniem „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” nadanym mu przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Ze swojej strony składamy koledze Bronkowi serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów, bo jak wszyscy wiemy – pracy jest jeszcze moc.”

Kto może należeć do ZZDR PKP ?

Podstawowym członem naszej organizacji Związkowej są dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie i dróżnicy przejazdowi. Ponadto do ZZDR PKP należą również manewrowi, ustawiacze, rewidenci taboru, kasjerzy biletowi, odprawiacze, megafoniści, pracownicy drużyn konduktorskich oraz inne grupy zawodowe, które mają związek lub wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu pociągów.
MKR ZZDR PKP Katowice działa na terenie PKP PLK S.A. IZ Sosnowiec, Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach oraz PKP Cargo Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki.
Od dłuższego czasu MKR ZZDR PKP Katowice jest największą zakładową organizacją ZZDR PKP na sieci. W związku z tym, że w ostatnim czasie powołany został na terenie województwa śląskiego nowy podmiot jakim są Koleje Śląskie MKR ZZDR PKP Katowice stara się nawiązać kontakt z byłymi pracownikami PR Katowice w celu objęcia zasięgiem swojej działalności również i tego przewoźnika.
W załączeniu do bieżącego numeru informatora dla osób zainteresowanych wstąpieniem do ZZDR PKP przekazujemy Wam deklarację członkowską wraz z oświadczeniem do Działu Finansowego Waszych Zakładów pracy. Powyższe dokumenty kierujemy przede wszystkim do osób, które dotychczas nie zdecydowały się co do przynależności związkowej. Osoby zainteresowane wstąpieniem do ZZDR PKP proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów tj. deklaracji członkowskiej i upoważnienia i przekazanie ich Przewodniczącym Sekcyjnym w poszczególnych Sekcjach Eksploatacji,

Zapytacie co oferuje Związek ?

Staramy się kierować zasadą, że nigdy niczego nie obiecujemy na wyrost. Uważamy, że najprościej jest coś obiecać dla taniego poklasku i zdobycia kolejnej deklaracji, gorzej natomiast jest ze spełnianiem obietnic o czym już miało okazję się przekonać kilka osób. Jedynym co możemy obiecać to to, że zajmiemy się niemal każdą sprawą którą do nas skierujecie.
W ramach swojej działalności MKR Katowice stara się zapewnić swoim członkom :
1. Ochronę prawną stosunku pracy.
2. Reprezentowanie przed Sądami.
3. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (w ramach składki związkowej) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów .
4. Świadczenia Statutowe (prezentowane we wcześniejszych wydaniach informatora).
5. Dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie z opcją wypłaty odszkodowania za utratę zdolności do wykonywania pracy na podstawowych stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu pociągów.
6. Tanie formy wypoczynku letniego w posiadanym przez Związek zapleczu.
7. Pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach indywidualnych mieszczących się w zakresie Statutowej działalności Związku.
8. Reprezentowanie członków Związku wobec Pracodawców.
9. Pomoc w różnego rodzaju sytuacjach życiowych i losowych.
Ponadto nasz Związek kieruje się mottem : „masz problem – zadzwoń – postaramy się pomóc”.
 
LOGO