Informator MKR Katowice

Rok 2003 - wrzesień - grudzień


Wrzesień 2003

W związku z próbami wymuszania zgody na przeniesienia naszych koleżanek i kolegów do innych zakładów już 25-08-2003 MKR ZZDR PKP Katowice wystosował do Pana Dyrektora pismo następującej treści:
MKR ZZDR PKP Katowice żąda wycofania się kierownictwa naszego Zakładu pracy z jakichkolwiek uzgodnień mających na celu dokonania przemieszczeń pracowników zespołu pociągowego do sąsiednich Zakładów Linii Kolejowych bez zgody zainteresowanych pracowników.
MKR ZZDR PKP Katowice stanowczo protestuje przeciwko próbom likwidacji stanowisk dyżurnych ruchu peronowych na Sekcji Eksploatacji Katowice. Przekazanie pracowników zespołu pociągowego spowoduje wzrost ilości wypracowanych godzin nadliczbowych, co wpłynie na i tak już poważnie zagrożony fundusz płac naszego Zakładu.
Podpisano Wiceprzewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice Bronisław Szczeciński.

MKR ZZDR PKP w Katowicach zaniepokojony posunięciami kierownictwa Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach wystosował do Pana Dyrektora ZLK dnia 29-08-2003 roku pismo następującej treści:
W związku z treścią telegramu służbowego nr IRUSJ3b-1146/2003 wz IRUSJ Wojtanowski i decyzją o likwidacji sygnału Rd-1 w stacji Katowice, MKR ZZDR PKP Katowice żąda:
1) Natychmiastowego wycofania się Pracodawcy z powyższej decyzji dotyczącej likwidacji sygnału Rd-1 w stacji Katowice.
2) Natychmiastowego zaprzestania działań wymuszających na pracownikach ZLK Katowice decyzji o przenoszeniu się do innych Zakładów pracy.
Spełnienia powyższych żądań oczekujemy w terminie do dnia 04-09-2003r. W razie nie spełnienia naszych żądań, MKR ZZDR PKP Katowice wejdzie w spór zbiorowy z Pracodawcą ze wszystkimi jego konsekwencjami do strajku włącznie. Jednocześnie MKR ZZDR PKP Katowice stwierdza, że kierownictwo ZLK Katowice nie wywiązuje się z wcześniejszych ustaleń i podpisanych porozumień. Jeśli takowe „ umknęły” Panu Dyrektorowi bądź uległy zagubieniu, to nasza Komisja dostarczy kopie tych dokumentów, aby mógł Pan uniknąć ich łamania.
Podpisał wiceprzewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice Bronisław Szczeciński.
MKR ZZDR PKP Katowice oczekuje obecnie na reakcje ze strony kierownictwa Zakładu. Liczymy również na szerokie poparcie naszych starań o utrzymanie miejsc pracy wśród koleżanek i kolegów, walczymy bowiem o byt naszych rodzin i dalszą przyszłość. Nikt nie może powiedzieć iż ta sprawa nie dotyczy jego stanowiska bowiem kierownictwo naszego zakładu planuje na szerszą skale ograniczenia etatów.

MKR ZZDR PKP Katowice powiadamia wszystkich pracowników sekcji Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice i Zebrzydowice, iż dzięki interwencją i staraniom tutejszej komisji Dyrektor pismem z dnia 13-08-2003 roku na podstawie przepisów Kodeksu Pracy osobom zatrudnionym w/w sekcjach wyznaczył do wykonywania badań okresowych dwa dni robocze po 8 godzin, czyli łącznie na badania przysługuje tym pracownikom 16 godzin roboczych. W piśmie tym czytamy iż powodem takiej decyzji jest fakt, iż Przychodnie Medycyny Pracy w Bielsku Białej i Tarnowskich Górach nie wykonują w jednym dniu badań psychologicznych i profilaktycznych. Dziwi tylko fakt iż do tej pory kierownictwu naszego zakładu ten drobny szczegół umknął uwadze i dopiero nasza interwencja zmieniła ten stan rzeczy. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zwracanie uwagi na wpisy w planach pracy dotyczących badań okresowych w sekcjach w/w mają być od 13 sierpnia dwa dni robocze.

Odpowiadając na pytania w związku z aktualnym wiekiem emerytalnym sięgnąłem do Kodeksy Pracy, ale tam znalazłem jedynie zapis o osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego to też po dalsze informacje udałem się do najbardziej zainteresowanej tą sprawą instytucji czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej wspomnianej instytucji czytamy:
Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach
Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowano możliwość skorzystania z przejścia na emeryturę na zasadach analogicznych jak dotychczasowe, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
- osoby te nie przystąpią do otwartego funduszu emerytalnego,
- warunki do uzyskania emerytury, określone na zasadach analogicznych jak w przepisach dotychczasowych, zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2006 r.,
- nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (jeśli chodzi o pracowników), z tym że rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także po dniu 31 grudnia 2006 r.
Możliwość ta została zachowana dla:
- pracowników,
- ubezpieczonych będących pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
- osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną bez względu na to, czy są pracownikami czy też ubezpieczonymi opłacającymi składki na własne ubezpieczenie z tytułu wykonywania tej działalności,
- działalności,
- górników,
- kolejarzy.
Osoby z tej grupy wiekowej zachowują uprawnienia do tzw. wcześniejszej emerytury, tj. przed osiągnięciem powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego.
Ubezpieczeni będący pracownikami mogą przejść na emeryturę:
- kobiety:
- po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo
- po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
- mężczyźni:
- po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.
Z takich możliwości przyznania emerytury mogą skorzystać osoby, dla których ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Warunek ten jest spełniony także wówczas, gdy ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia, a bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę osoba zainteresowana pobierała zasiłek dla bezrobotnych (zasiłek przedemerytalny, lub świadczenie przedemerytalne), nie wykonywała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną.
Prawo do emerytury wg nowych zasad
Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nie przystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Prawo do emerytury
Okresami uwzględnianymi przy ustalaniu prawa do emerytury są:
- okresy składkowe, tj. okresy za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub za które nie było obowiązku opłacenia składki, uznane przez ustawodawcę za okresy składkowe,
- okresy nieskładkowe, tj. okresy bezczynności zawodowej z określonych przez ustawodawcę przyczyn, np. okres sprawowania opieki nad małym dzieckiem; okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 uwzględnionych okresów składkowych,
- okresy uzupełniające, tj. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, które uwzględnia się, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do uzyskania świadczenia; okresy uzupełniające uwzględnia się w rozmiarze brakującym do okresu wymaganego do uzyskania świadczenia.
Przy ustalaniu prawa do emerytury nie ma znaczenia długość okresu, jaki upłynął od zakończenia kariery zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywają prawo do emerytury na zasadach analogicznych jak dotychczasowe, tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz po udowodnieniu okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Czekamy na pytania i problemy naszych koleżanek i kolegów pod numerami tel. Siedziby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Październik 2003

Powracamy do sprawy bardzo nurtującej wszystkich pracowników, a w szczególności stacji Katowice, likwidacji w godzinach nocnych dyżurnych peronowych na peronach 2 i 3. W związku z tą sprawą związek wystąpił w dniu 02-09-2003 roku z pismem do Pana Dyrektora IZ Katowice następującej treści:
„ W związku z podjęciem przez Pracodawcę działań zmierzających do likwidacji miejsc pracy w Zakładzie Linii Kolejowych w Katowicach oraz nieprzestrzeganiem prawa pracy, MKR ZZDR PKP Katowice żąda:
1. Zaprzestania działań zmierzających do likwidacji miejsc pracy oraz ograniczenia czasu pracy posterunków ruchu,
2. Zaprzestania działań wymuszających na pracownikach ZLK Katowice podejmowania decyzji o przenoszeniu się do innych zakładów pracy.
3. Zgodnego z prawem pracy rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w ZLK Katowice oraz dokonania nadpłaty poszkodowanym pracownikom zaniżonego wynagrodzenia za okres niezgodnego z prawem rozliczania czasu pracy.
4. Podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów.
Niespełnienie wyżej wymienionych żądań w terminie 3 dni spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. ( Dz.U. Nr55 pozycja. 236 z późniejszymi zmianami)”.
W odpowiedzi Pana Dyrektora nadesłanej notabene dopiero 08-09-2003 roku czytamy co następuje:
„ W odpowiedzi na pismo nr. MKR ZZDR PKP 143/BS/08/2003 i nr MKR ZZDR PKP 145/JO/09/2003 informujemy:

Ad.1 W miesiącu sierpniu i wrześniu przeprowadzany jest chronometraż na wszystkich posterunkach, który zostanie przedstawiony wszystkim organizacją związkowym. Działania podejmowane w zakresie likwidacji posterunków ruchu oparte są analizą ekonomiczną i techniczną oraz wynikającą ze zmian technicznych na tych posterunkach ( modernizacja urządzeń skr).”
O jakich modernizacjach urządzeń skr pisze pan dyrektor ? Na peronach zmieniono wprawdzie pomieszczenia dyżurnych ruch ale zamontowano stare i brudne powtarzacze sygnałów bo to jedyne urządzenia srk na tych posterunkach. Nikt nawet nie pokusił się o modernizację urządzeń komputerowych systemu ROZKAZ które ostatnio sprawiają coraz więcej kłopotów technicznych, wracając do pisma czytamy:

„ Ad.2 Działania podejmowane w celu przemieszczań pracowników do innych zakładów linii kolejowych podejmowane zgodnie z poleceniem IR Katowice / nadwyżka zatrudnienia w IZ Katowice + 37 pracowników/. Z każdym pracownikiem przeprowadzane są indywidualne rozmowy i po wyrażeniu zgody przez pracownika następuje przeniesienie do innego zakładu. Delegację Pani M. Grażyny wycofano zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 04-09-2003 roku. ”
Nadwyżka zatrudnienia nie powstała z winy pracowników, to brak jakiegokolwiek długo falowego planu zatrudnienia przewidującego stopniową redukcję pracowników po przez przejścia na emerytury jest przyczyną obecnego stanu. Wyłania się tu chaotyczna gospodarka zasobami wykwalifikowanych pracowników. Delegację Pani M. Grażyny cofnięto ale dlaczego ją dostała? Odpowiedź jest oczywista nie zgodziła się na przeniesienie do innego zakłady Linii Kolejowych w czasie, jak wyżej wspomniano, indywidualnej rozmowy. Dodać tu należy iż delegacja do Sekcji Tychy utrudniła dojazd tej Pani do pracy i nie była spowodowana brakami kadrowymi w w/w sekcji. Powracając do pisma czytamy dalej:

„ Ad.3 W sprawie rozliczania czasu pracy i dokonywania nadpłaty wystąpiono pismem nr IZPR3-094/3/03 dnia 29-08-2003 roku do Oddziału Regionalnego w Katowicach. Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy związek.”
Walka na przetrzymanie to podstawowa zasada w sporach zbiorowych, będziemy czekać ale nasza cierpliwość też ma granice.

„ Ad.4 Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników są akcją bieżącą, a mogą o tym świadczyć poczynania modernizacji urządzeń w stacji Kobiór, projekt zmian na stacji Goleszów, II etap realizacji urządzeń zdalnego sterowania typu SIMENS. Podejmowane również były i są działania w celu poprawy warunków pracy. Przykładem mogą być pomieszczenia dyżurnych ruchu peronowych w Katowicach, modernizacja nastawni KMB, zmiana ogrzewani ( KO- w trakcie realizacji ) oraz inne zgodne z ustaleniami komisji bhp w tutejszym zakładzie.”
Co do pomieszczeń dyżurnych peronowych w Katowicach to oczywiście wielki postęp i co do tego nie ma wątpliwości, ale pomieszczenie na III peronie już jakoś umknęły uwadze Pana Dyrektora i jak mi wiadomo nie są przewidziane do modernizacji. Wymiana ogrzewania na nastawni KO jest w planach i na tym się to kończy bo żadnych prac jeszcze nie zaczęto. Poza tym o ile dobrze pamiętam w piśmie pytamy się o bezpieczeństwo ruchu pociągów, a to nie to samo choć oba są istotne. Modernizacje są istotnym elementem tego bezpieczeństwa choć potrzeba jeszcze odpowiednio wykwalifikowanego personelu obsługi a tych właśnie chce się Pan Dyrektor pozbyć.
Powyższe powody sprawiają iż nasza organizacja związkowa nie jest usatysfakcjonowana pismem Pana Dyrektora. W powyższym wypadku w dniu 08-09-2003 roku MKR ZZDR PKP w Katowicach wysłała pismo podtrzymujące wcześniejsze żądania wobec dyrekcji naszego zakładu.
Wobec braku reakcji zwierzchników naszego zakładu w dniu 11-09-2003 roku nasza komisja wystosowała pismo następującej treści:
„ MKR ZZDR PKP Katowice stwierdza że formuła dialogu społecznego przewidziana w „ Porozumieniu zawartym w dniu 22 grudnia 1998 roku w sprawie wzajemnych zobowiązań partnerów społecznych w przedsiębiorstwie państwowym PKP”, została wyczerpana poprzez korespondencję która odbyła się pomiędzy stronami w dniach 02-09-2003 roku do 08-09-2003 roku. W związku z powyższym w chwili obecnej trwa spór zbiorowy i jako taki winien odbywać się według procedur określonych w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dlatego też MKR ZZDR PKP Katowice nie może brać udziału w „ dwustronnym spotkaniu roboczym”, a jedynie w rokowaniach w sporze zbiorowym. Jeśli taka formuła zostanie przyjęta na spotkaniu wspomnianym w w/w piśmie to oczywiście będziemy w nim uczestniczyć. Ze swojej strony proponujemy termin rokowań w dniu 16-09-2003 roku.
Podpisano Przewodniczący Jerzy Oleszak.''
Już dzisiaj wiadomo iż rokowania przyniosły połowiczny skutek, przywrócono nowymi rozkładami czasu pracy (popularnie nazywanymi GRFIKAMI) z dnia 24-09-2003 roku pełną obsadę na peronach w Katowicach do końca obowiązywania obecnego rozkładu jazdy.
Czas pokaże czy z nowym rozkładem jazdy nie nastąpią ponowne ograniczenia czasu pracy na peronach lub nastawniach w naszym zakładzie.
Powracając do rozliczania czasu pracy nasza komisja ponownie apeluje do bacznego śledzenia „ rozkładów czasu pracy”, prosimy o zgłaszanie faktów pojawienia się na „ pasku” pozycji „ dopłata do normy godzin” to nic innego jak nasze nadgodziny zamienione na zwykłe dni robocze. Prosimy o zachowanie tych pasków.

Czekam na sprawy nurtujące wszystkich czytających INFORMATORY, to nasze wspólne pismo i chciałbym by poruszało tematy nurtujące większość pracowników. Wiem iż z niecierpliwością oczekiwana jest wzmianka o podwyżkach płacy, obiecuje iż natychmiast kiedy otrzymam pewne informacje umieszczę je na stronie internatowej i w następnym INFORMATORZE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2003

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich KOLEJARZY z okazji zbliżającego się święta składa MKR ZZDR PKP w Katowicach.

Na wstępie muszę przeprosić za błędy i literówki w poprzednim numerze, podjąłem już kroki aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

Nie zaprzestaliśmy działań zmierzających do przywrócenia sygnału „ nakaz jazdy” ( Rd1) w stacji Katowice w tej właśnie sprawie w dniu 19-09-2003 wystąpiliśmy z pismem do Pana Dyrektora o następującej treści:

„ MKR ZZDR PKP Katowice wnioskuje o ponowne przeanalizowanie i cofnięcie poprawki do Służbowego Rozkładu Jazdy pociągów i przywrócenie sygnału Rd1 ( nakaz jazdy ) min. dlatego że:
1/ Dyżurny ruchu peronowy ze względu na specyfikę stacji Katowice Osobowa zobowiązany jest do obserwacji pociągów tak wjeżdżających jak i wyjeżdżających z peronów z jednoczesnym stwierdzeniem końca pociągu, nic więc nie stoi na przeszkodzie aby nadal wykonywał czynność podawania sygnału Rd 1.
2/ Ze względu na wyżej wspomnianą specyfikę stacji i dużą ilość skomunikowań pociągów pasażerskich, sygnał Rd 1 zapewnia właściwy nadzór nad tymi skomunikowaniami. W obecnej chwili odbywa się to w sposób co najmniej dziwny gdyż dyżurni ruchu peronowi najzwyczajniej „ umawiają” się z drużynami trakcyjnymi i konduktorskimi że te ruszą pociągami dopiero w momencie kiedy ci wyjdą do pociągu. Mimo to od czasu zniesienia sygnału Rd 1 kilkakrotnie zdarzało się że pociągi mające oczekiwać na skomunikowanie ruszały ze stacji o godzinie planowego odjazdu a podróżni którzy utracili połączenia wyładowywali swoje niezadowolenie na dyżurnych peronowych.
3/ Ważnym powodem dla którego należy powrócić do sygnału Rd 1 jest również, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo samych podróżnych. Do niedawna dyżurny ruchu peronowy podawał sygnał Rd 1 w momencie wyjścia do pociągu i od chwili ruszenia obserwował sytuację na peronie, aż do czasu opuszczenia przez skład krawędzi peronowej a więc miał bezpośredni wpływ na to kiedy pociąg ma ruszać a w sytuacji zagrożenia zaraz po ruszeniu możliwość natychmiastowej reakcji. Obecnie nader częsta zdarzają się przypadki że skład pociągu rusza z peronów po otrzymaniu na semaforze sygnału wolna droga, bez obecności dyżurnego na peronie i nim ten wyjdzie ( nie rzadko wręcz wybiegnie) na peron do ruszającego składu, ten przejedzie już kilkadziesiąt metrów. Jest to niebezpieczne zwłaszcza przy wyjazdach składów złożonych z EZT gdzie drużyna konduktorska ( w większości przypadków w pojedynczej obsadzie) nie ma możliwości obserwacji ruszającego składu i dlatego co się dzieje na peronie ponieważ uniemożliwia jej to, automatycznie zamykane drzwi. Ponadto niemal przy wszystkich wyjazdach z peronów brak jest odpowiedniej widoczności dla drużyny pociągowej na wyjeżdżający skład a zgodnie z nadanym przez PR telegramem, kierownik pociągu może podawać sygnał „ gotów do odjazdu” wyłącznie z drzwi bocznych przedziału służbowego znajdującego się na czole ETZ. Wyjątek stanowi wyjazd z toru 10 przy peronie 4-tym na tor 18, w kierunku Katowic Zawodzia gdzie widoczność jest w miarę dobra.
W związku z powyższym wnioskujemy o przywrócenie w stacji Katowice Osobowa obowiązku podawania przez dyżurnych ruch sygnału Rd 1.
Wnioskując o powyższe MKR ZZDR PKP Katowice nie kieruje się sentymentami a wyłącznie względami praktycznymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z usług PKP jak też odpowiedniej obsługi podróżnych, do czego zobowiązuje nas jako przedsiębiorstwo charakter świadczonych dla społeczeństwa usług.
Podpisał Przewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice Jerzy Oleszak.”

Jak echo powraca sprawa rozliczania godzin nadliczbowych przez pracodawcę. Do siedziby MKR ZZDR PKP w Katowicach wpłynęło pismo od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w którym czytamy między innymi:
„ Odnośnie postulatów będących przedmiotem sporu informuję,( woli wyjaśnienia dodam tu od siebie iż chodzi o postulaty wystosowane do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach w ramach sporu zbiorowego) iż w sprawie rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy skierowałem już do Dyrektora IZ Katowice wystąpienie o dokonanie nadpłaty zaniżonego wynagrodzenia za pracę za m-c czerwiec br. Tym pracownikom, którym w skutek niewłaściwej interpretacji nor czasu pracy nie wypłacono przysługującego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Wystąpienie to nie zostało dotychczas zrealizowane ze względu na stanowisko Centrali PKP PLK S.A. w Warszawie, powołujące się na wykładnię Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wg uzyskanych informacji aktualnie sprawa jest wyjaśniana miedzy innymi przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie. ]...
[ W przypadku dalszego uchylania się pracodawcy od dokonania nadpłaty wynagrodzeń proponuję skierować sprawę na drogę postępowania sądowego celem ostatecznego jej rozstrzygnięcia.”
Jasno widać z powyższego pisma iż sprawa zatacza coraz wyższe kręgi i nikt nie ma odwagi zmienić istniejącego stanu. Na zebraniu zarządu MKR ZZDR PKP w Katowicach po głębokim namyśle związek postanowił po przeprowadzeniu konsultacji z prawnikiem złożyć pozew do Sądu Pracy w w/w sprawie.

MKR ZZDR PKP w Katowicach informuje wszystkich członków Związku, którzy przystąpili do ubezpieczenia OC, że ze względów technicznych na „ kwitach” (paskach) pojawiła się kwota 7 zł. Wcześniejsza informacja głosiła że Związek będzie w 35% finansował składkę OC, i tak też się stanie. Na przełomie stycznia / lutego 2004 Przewodniczący Sekcji będą zwracali nadpłacone składki dla zainteresowanych członków ZZDR PKP, według sporządzonych wykazów odprowadzonych składek.
Dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym będziemy przypominać warunki zawarte w ofercie ubezpieczeniowej, niestety w odcinkach. Oto pierwszy.

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA PRACOWNIKÓW PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.
* Aby zapewnić Państwu wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej na najkorzystniejszych warunkach, proponujemy pierwszy w naszym kraju, nowoczesny program kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Następna część w kolejnym INFORMATORZE.
 
LOGO