Informator MKR Katowice

Rok 2007 Styczeń - SierpieńStyczeń 2007

W miesiącu styczniu 2007 roku wypłacono wynagrodzenia za niewykorzystany urlop dodatkowy nielicznej grupie pracowników wg moim zdaniem „dziwnej” zasady.Pozostali pracownicy - Ci którym nie wypłacono - poczuli się tym faktem oburzeni. Dlatego Prewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice kol. Jerzy Oleszak zwrócił się do Dyrektora ZLK Katowice z następującym pismem w którym można przeczytać:

„MKR ZZDR PKP Katowice stanowczo protestuje przeciwko podjętej przez Pana Dyrektora decyzji dotyczącej zasad wypłacenia w miesiącu styczniu 2007 roku wynagrodzenia za niewykorzystany urlop dodatkowy.
Decyzja Pana Dyrektora po raz kolejny (pierwszy raz miało to miejsce w ubiegłym roku) wprowadza swego rodzaju „segregację” pracowników, oraz powoduje powstawanie konfliktów wśród załogi pracowniczej. Jest to naszym zdaniem naruszenie elementarnych zasad współżycia społecznego jak też postanowień zawartych w ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A., Regulaminie pracy IZ Katowice, oraz Kodeksu Pracy.
Uważamy, że Pańska decyzja o wypłacie wynagrodzenia za niewykorzystany urlop dodatkowy tylko dwóm zespołom pracowniczym i kilku osobom z zespołu dyżurnych ruchu z ISE Tychy, to przejaw dyskryminacji pozostałych pracowników, którym przysługuje możliwość wnioskowania o taką wypłatę. Prawo do złożenia takiego wniosku oraz do uzyskania takiej wypłaty daje tym pracownikom Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i dopóki takowy obowiązuje to należy prawa pracownicze z niego wynikające respektować.
Tłumaczenie, że zespoły dróżników przejazdowych i zwrotniczych to grupy pracowników najniżej uposażonych i dlatego tym grupom zostanie wypłacone ww. ekwiwalent jest dla nas nie do przyjęcia zwłaszcza, że gro tych pracowników posiada wynagrodzenia niemal takie same jak nastawniczowie, a w niektórych wypadkach nawet jak dyżurni ruchu. Mając na uwadze fakt, że wielu pracownikom w ciągu całego 2006 roku odmawiano udzielania urlopów ze względu na mogące powstać godziny nadliczbowe, dopuszczano się manipulowania czasem pracy poprzez wykreślanie już wykorzystanych dni urlopu z miesięcznych harmonogramów czasu pracy w miejsce przepracowanych dyżurów w nadgodzinach stwierdzamy, że nie jest winą pracowników, iż powstają zaległości w wykorzystywaniu urlopów wypoczynkowych. Dlaczego więc teraz, kiedy pracownicy chcą skorzystać z danego im poprzez ZUZP prawa, Pan Dyrektor swoją decyzją to prawo im ogranicza a wręcz odbiera.
W związku z powyższym MKR ZZDR PKP Katowice informuje Pana Dyrektora że kieruje sprawę do OIP PIP w Katowicach, a także rozważy możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego z zarzutem nierównego traktowania pracowników, oraz ograniczania ich praw wynikających z ZUZP.
Ponadto kategorycznie żądamy respektowania praw pracowników naszego IZ wynikających z ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A., a co za tym idzie, natychmiastowego wycofania Pańskiej decyzji i ponownego naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dodatkowy z uwzględnieniem wszystkich złożonych podań, z jednoczesnym przesunięciem terminu wypłaty i dokonania jej w miesiącu styczniu, na podstawie dodatkowej listy wynagrodzenia za 2006 rok.
W przypadku braku decyzji o wstrzymaniu wypłaty za tzw. „WD”, oczekujemy przestrzegania przez Pana Dyrektora w pełnym zakresie i w stosunku do wszystkich pracowników IZ Katowice, postanowień Artykułu 168 KP. Zwracamy przy tym uwagę, że taka forma rozwiązania problemu narazi Zakład Pracy na zdecydowanie większe koszty (a wręcz straty) niż proponowana przez nasz Związek.”


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luty 2007

Przedstwiam garść informacji z „prawa na codzień”. Każdemu z nas to się może przydać.

Badania na zawartość alkoholuZgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. 2002r, Nr 147 poz. 1231 kierownik zakładu pracy, lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu, albo spożywał alkohol w czasie pracy.
Podstawą badania jest uzasadnione podejrzenie stanu nietrzeźwości podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w czasie pracy.
Nie istnieje przepis, który nakładałby na pracownika obowiązek poddania się badaniom stwierdzającym spożywanie alkoholu przeprowadzanym przez samego pracodawcę. Odmowa jednak poddania się takiemu badaniu nie polepsza sytuacji pracownika, gdyż z reguły trzeźwy pracownik nie ma interesu w tym, by odmówić użycia probierza trzeźwości. Potwierdza to również SN w wyroku z 24 z dnia 24 maja 1985 r., sygnatura akt IPRN 39/85.
Na żądanie pracownika kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić badania stanu trzeźwości pracownika. Badanie może przeprowadzać organ właściwego do prowadzenia śledztwa, dochodzenia lub postępowania w sprawach o wykroczenia, zakłady społeczne służby zdrowia oraz osoby upoważnione przez kierownika zakładu pracy.
Potwierdza to Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie Dz. U. 1983r., Nr 25 poz. 117. Na podkreślenie wymaga również regulacja zawarta w kodeksie wykroczeń zgodnie, z którą kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe podlega karze aresztu albo grzywny (art. 70 § 2). Nowelizacja Kodeksu pracy - Czas pracy
Obecnie każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, będzie obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin, niezależnie od tego, ile świąt przypada w poszczególnych tygodniach.
Przypomnieć należy również zasadę, że dzień wolny należy zapewnić pracownikowi także za tygodnie, w których święto przypada na sobotę.
Wciąż panujące wokół tego wątpliwości są prawdopodobnie spowodowane nieporozumieniem wokół faktu, że „wolna sobota” jako prawne pojęcie nie istnieje. Nie następuje więc pokrywanie się dnia wolnego z tytułu święta oraz z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Inaczej rzecz ujmując, jeżeli święto przypadnie na sobotę, to pracownikowi należy udzielić jeszcze jednego dnia wolnego w tym samym tygodniu bądź w innym dniu tego samego okresu rozliczeniowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marzec 2007

MKR ZZDR PKP Katowice informuje i zaprasza do swoich baz wypoczynkowych usytuowanych w nw. miejscowościach:
AUGUSTÓW - wagon 6 + 4 osoby
OCYPEL (Bory Tucholskie) - wagon 6 osób + dostawka
oraz (nowość!!!) pomieszczenia w budynku stacyjnym:
pomieszczenie - 6 osób
pomieszczenie - 5 osób
pomieszczenie - 5 osób
ŚWINOUJŚCIE WARSZÓW (2 wagony) - 1 wagon 4 osoby + dostawka, 1 wagon 4 osoby + dostawka
ŚWINOUJŚCIE PRZYTÓR - pomieszczenia w budynku stacyjnym 6 osób + 4 osoby
USTROŃ POLANA - 1 wagon 4 osoby + dostawka
ZWARDOŃ - pomieszczenia w budynku stacyjnym 8 + 2 osoby

AUGUSTÓW to ciekawe miasto leżące na północno-wschodnim krańcu Polski, w województwie podlaskim. Miasto położone jest na szlaku tranzytowym, który łączy Europę z krajami nadbałtyckimi i skandynawskimi - VIA BALTICA. Krzyżują się tu drogi z Warszawy (nr 61), Białegostoku (nr 19) i Olsztyna (nr 16), które wiodą w stronę Suwałk, a następnie ku przejściom granicznym w Budzisku i Ogrodnikach. Przez miasto biegnie linia kolejowa z Białegostoku do Suwałk i dalej do Kowna i Wilna.
Augustów i jego okolice to świetne miejsce na wypoczynek. Z miasta wychodzi sześć znakowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Wokół pełno jest pięknych jezior, lasów (m.in. Puszcza Augustowska) i innych ciekawych przyrodniczo miejsc. Ponadto dobrze rozwinięta jest infrastruktura turystyczna - motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, przystań jachtowa, tanie bary i restauracje.
Augustów to ponadto miasto sportów wodnych, spotkać tu można kajakarzy, żeglarzy, wioślarzy i narciarzy wodnych. Istniejący tu wyciąg dla narciarzy wodnych jest pierwszym, profesjonalnym wyciągiem w Polsce. Jego długość wynosi 740 m, a maksymalna prędkość do 58 km/h. Miasto za otwarcie wyciągu otrzymało prestiżową nagrodę Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Przebiśnieg '99. Dla turystów żądnych adrenaliny, świetną sprawą będą z pewnością loty na paralotni ciągniętej przez motorówkę.

OCYPEL -to wieś letniskowa wśród Borów Tucholskich. Wieś powstała prawdopodobnie w XII wieku; po raz pierwszy wzmiankowana w XVIII wieku. Jedna z miejscowych legend wspomnianą o zamku na Ostrowie, istniejącym w czasach krzyżackich. Początek Ocyplowi dali prawdopodobnie smolarze. W końcu XIX w. przy drodze do Krępek (obok obecnego dworca) powstał młyn parowy, potem tartak, a w latach pierwszej wojny światowej - drugi. W 1908 roku otwarto stacje kolejową na linii Skórcz - Szlachta. W okresie międzywojennym tartaki przerabiały drewno pochodzące z okolicznych lasów, porażonych sówką chajnówką.
We wsi część budynków drewnianych zabudowano w oryginalnym stylu, będącym skrzyżowaniem ludowej chaty z miejskim domem z końca XIX wieku; okna ozdobiono ościeżnicami. W odległości 300 m na wsch. od stacji, o 50 m od torów kolejowych, na terenie składnicy drewna, leży głaz narzutowy o obwodzie 6,80 metrów, wysokości 1,50 metra.
W promieniu 3 km od Ocypla leży dwanaście jezior. Największe z nich, Jezioro Wielkie Ocypelskie, o powierzchni 112 ha. Jest to jedno z najpiękniejszych jezior kociewskich. Brzeg pn. - wsch. stanowi największa i najpiękniejszą na całym Kociewiu plażę o długości ok. 500 m i szerokości 35 m. W płd. - wsch. części jeziora znajduje się wyspa Ostrów. Nad jeziorem - kilka zakładowych ośrodków wczasowych i stały ośrodek obozowy ZHP Hufca Warszawa Praga Południe.

ŚWINOUJŚCIE (do 1945 niem.: Swinemünde) - miasto na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim u ujścia Świny do Morza Bałtyckiego, położone na wyspach:
Uznam (Śródmieście, Wydrzany, os. Zachodnie, os. Posejdon, os. Rycerska, Dzielnica Nadmorska)
Wolin (Warszów, Ognica, Przytór, Łunowo, os. Odra) między którymi istnieje stałe i bezpłatne połączenie promowe
wyspie Karsibór (z dzielnicą Karsibór) połączonej z Wolinem Mostem Piastowskim
oraz kilkudziesięciu (razem 44) małych, niezamieszkanych wysepkach.
Na wyspie Wolin znajdują się także: port morski (z Terminalem Promowym Świnoujście zapewniającym regularne połączenia do Skandynawii: Kopenhaga, Ystad, Trelleborg i latem Ronne), stacja kolejowa i stocznia remontowa.
Świnoujście jest uzdrowiskiem (solanki) i kąpieliskiem morskim z najszerszą w Polsce plażą dochodzącą w niektórych miejscach do 100 m szerokości. Istnieje tu piesze / rowerowe / autobusowe przejście graniczne Świnoujście - Seebad Ahlbeck do Niemiec. W budowie jest następne - drogowe - z miasteczkiem Garz, przy którym znajduje się regionalny port lotniczy Heringsdorf.
Miasto zajmuje powierzchnię 197 km2, co plasuje je na 8-ym miejscu w kraju, i tutaj rzecz niespotykana - co roku miasto powiększa swą powierzchnię. Miasto posiada autobusową komunikację miejską, łącznie z linią do sąsiednich kąpielisk w Niemczech.

USTROŃ stał się znaną miejscowością letniskową i dużą stacją sportów zimowych dopiero w latach 1925-1939. Obecnie w okolicy znajduje się 14 wyciągów i 21 tras zjazdowych. Posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Bratysławą, Żyliną i Czadcą na Słowacji oraz z Solą, Rajczą, Żywcem, Bielskiem, Katowicami i Krakowem. Komunikacja autobusowa łączy Zwardoń z Solą, Rajczą i Żywcem. Ze Zwardonia do Żywca jest około 27 km.
Ustroń Polana - południowa część miasta Ustroń, położona w dolinie Wisły, u podnóża Czantorii Wielkiej. Przystanek kolejowy na linii z Goleszowa do Wisły, przystanek komunikacji autobusowej na liniach z Cieszyna i Skoczowa do Wisły.
Dolna stacja krzesełkowej kolei linowej na Czantorię. Punkt wyjściowy wycieczek pieszych w góry Beskidu Śląskiego. Nazwa Polana pochodzi od polany w lesie nad Wisłą, na której osiedlili się pierwsi mieszkańcy („ ...12 zahradnikuw kterech mam na polanie ... ” - z pierwszej wzmianki o Polanie w 1607r.). Osada należała do Mikołaja Rudzkiego, od którego wykupiła ją w 1633r. księżna cieszyńska Elżbieta Lukrecja. Później Polana stanowiła część Ustronia Górnego, będącego osobną wsią do 1839r., kiedy połączono Ustroń Górny z Dolnym. Obecną popularność zawdzięcza Polana przede wszystkim zbudowanej w 1967r. kolei krzesełkowej na polanę Stokłosica pod szczytem Wielkiej Czantorii. Daje ona latem łatwy dostęp na szczyt tej góry z nową wieżą widokową, a zimą udostępnia narciarzom trasy zjazdowe na jej stokach.

ZWARDOŃ (690 m n.p.m.) to niezwykle atrakcyjna miejscowość, której nie trzeba w specjalny sposób reklamować.
Leży na zachodnim skraju Beskidu Żywieckiego, w województwie śląskim, w Przełęczy Zwardońskiej, między masywami Sołowego Wierchu (848 m n.p.m.), Rachowca (954 m n.p.m.), Beskidu Granicznego (863 m n.p.m.) i Skalanki (867 m n.p.m.).
To miejscowość niezwykła, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Urzeka swym pięknem tak bardzo, że nie sposób przejechać tędy obojętnie. Zwardoń posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę noclegową i gastronomiczną, dostępne są również liczne punkty oferujące usługi narciarskie (wypożyczalnie, serwisy i szkółki narciarskie). Miejscowość ta może się poszczycić pięknie położonym dworcem kolejowym (jeden z najwyżej usytuowanych w Polsce) i dwoma międzynarodowymi przejściami granicznymi - kolejowym (Zwardoń - Skalité) i drogowym (Zwardoń Myto - Skalité) oraz przejściem turystycznym (Zwardoń Górka Gomółka - Skalité Serafínov).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kwiecień 2007

Nareszczie podwyżka wynagodzenia, a co za tym idzie jak sprawiedliwie podzielić?
Związki zawodowe działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych Katowice przyjmują wspólne stanowisko.
Przytaczam jego treść:

Związki zawodowe działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych Katowice przedstawiają wspólne stanowisko co do zasad wdrożenia oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń z dniem 01 kwietniu 2007 roku;
1.Każdy pracownik PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych Katowice otrzymuje wzrost wynagrodzenia Zasadniczego w minimalnej kwocie 75 złotych.
2.Maksymalny wzrost wynagrodzenia zasadniczego może wynosić 125 złotych.
3.Środki finansowe pozyskane z różnicy wynikającej z kwoty 100 złotych a minimalnej kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego 75 zł, przeznacza się na dokonanie wyrównań dysproporcji płacowych w poszczególnych zespołach pracowniczych.
4.Podział środków na wzrost wynagrodzeń odbywa się na poszczególnych Sekcjach w uzgodnieniu z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych działającymi w ramach tej sekcji.
5.Każda organizacja Związkowa wyznaczy pisemnie maksymalnie po dwóch przedstawicieli biorących udział w rozdziale środków na terenie danej sekcji (biura zakładu).
6.W przypadku braku pisemnych zastrzeżeń od przedstawicieli poszczególnych Związków Zawodowych z terenu danej Sekcji (biura IZ), co do rozdziału środków na wzrost wynagrodzeń, skutkuje jego ostatecznym zatwierdzeniem przez przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych z terenu IZ Katowice.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2007

Warszawa, dnia 18 maja 2007r.
Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzyz siedzibą
Biuro Rady Krajowej
Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
03-409 Warszawa ul. Wileńska 2/4
POLSKA AGENCJA PRASOWA
Informuję, że w związku z brakiem dialogu społecznego w sprawie postulatów zgłoszonych w czasie pikiety pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 grudnia 2006r. dotyczących rozwiązań emerytalnych dla Kolejarzy z dniem 18 maja 2007 Kolejowe Związki Zawodowe przekształciły się w Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy (KKPSK).
KKPSK podjął uchwały w sprawie przekształcenia się zakładowych organizacji związkowych działających we wszystkich strukturach Grupy PKP w Zakładowe Komitety Protestacyjno-Strajkowe, które w terminie od 28 maja 2007r. przeprowadzą referendum wśród załóg pracowniczych w sprawie strajku generalnego.
Jeżeli w czasie trwania referendum nie zostaną podjęte przez stronę rządową merytoryczne rozmowy w sprawie rozwiązań emerytalnych dla Kolejarzy w dniu 12 czerwca 2007r zostanie przeprowadzony na całej sieci PKP strajk ostrzegawczy.
W załączeniu przekazujemy pismo KKPSK skierowane do Pana Jarosława Kaczyńskiego Premiera Rządu RP.
w imieniu KKPSK
Leszek Miętek
Przewodniczący Konfederacji
Kolejowych Związków Zawodowych
***************************************************
TREŚĆ PISMA DO PREZESA RADY MINISTRÓW
Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
W pogoni za oszczędnościami budżetowymi rząd RP pozbawił nas, polskich kolejarzy, specjalnych rozwiązań emerytalnych. Na nic zdały się nasze starania i mediacje o przywrócenie kolejarzom godnych warunków odejścia na zasłużony odpoczynek po wielu latach pracy. Nie mamy już złudzeń. O swoje prawa musimy walczyć w inny sposób. Skuteczne działania, z którymi liczą się rząd i parlament pokazali górnicy. Każdy kolejarz podpisując umowę o pracę wiedział, na co się godzi i do jakiego wieku na danym stanowisku będzie pracował. W trakcie stosunku pracy warunki te jednostronnie zostały zmienione.
Wielotysięczna manifestacja, która odbyła się 19 grudnia 2006 r. pokazała determinację i siłę kolejarzy w walce o nasze słuszne prawa. Pani Minister na zgłoszone postulaty złożyła ustne zobowiązania, których do dnia dzisiejszego nie dotrzymała, a na zgłoszone postulaty nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Utrzymywanie, że kolejarz ma pracować do tak sędziwego wieku doprowadza do zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa przewożonych towarów. Rząd w rażący sposób lekceważy 150 tysięczną rzeszę kolejarzy, wobec czego w dalszym ciągu podtrzymujemy zgłoszone w dniu 19 grudnia 2006 roku postulaty:
Wprowadzenia w ustawie o emeryturach opcji zerowej nadającej prawo do emerytury kolejowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,wszystkim kolejarzom zatrudnionym w PKP przed 31.12.1998 roku. Wprowadzenia zapisów w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP umożliwiających wszystkim pracującym na kolei w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze przejście na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy z zaliczeniem przelicznika 14 miesięcy za rok pracy.
Wpisania do ustawy o emeryturach pomostowych możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w przypadku utraty możliwości wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych. Z uwagi na nie podjęcie przez stronę rządową dialogu społecznego w sprawie rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy informujemy, że związki zawodowe działające w Grupie PKP z dniem 18.05.2007 r. przekształciły się w Krajowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy (KKPSK). Informujemy, że w związku z powyższym KKPSK podjął uchwałę o przeprowadzeniu wśród załóg pracowniczych w Grupie PKP Referendum w sprawie strajku generalnego dotyczącego utrzymania uprawnień emerytalnych dla kolejarzy.
Ponadto w przypadku nie podjęcia merytorycznych rozmów w temacie w/w postulatów w czasie trwania referendum KKPSK przeprowadzi w dniu 12.06.2007r. dwugodzinny strajk ostrzegawczy na sieci PKP.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „ Solidarność ”
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
Zrzeszenie Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu
Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ „ Solidarność 80 ”
Konfederacja Polskich Kolejarzy „ FORUM ”
Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP
Związek Zawodowy Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czerwiec 2007

Warszawa, dnia 11 czerwca 2007r.
POROZUMIENIE MIĘDZY STRONĄ RZĄDOWĄ A KRAJOWYM KOMITETEM PROTESTACYJNO-STRAJKOWYM KOLEJARZY W SPRAWIE ROZWIĄZAŃ EMERYTALNYCH DLA KOLEJARZY

Strona rządowa, reprezentowana przez Pana Przemysława Gosiewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, i przedstawiciele środowisk kolejowych, reprezentowani przez Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy, dążąc do zakończenia powstałego sporu dotyczącego uprawnień emerytalnych w duchu dialogu społecznego, uznając, że po 31 grudnia 2007 r. uprawnienia do wcześniejszych emerytur mogą być nabywane dla nowych uprawnionych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed l stycznia 1969 r., jedynie w ramach tzw. emerytur pomostowych, uzgodnili, co następuje:
Po pkt 5 dodanie pkt 6 w art. 6 ust. 2 projektu ustawy o emeryturach pomostowych w następującym brzmieniu: „wykonywał prace bezpośrednio związane z prowadzeniem pojazdów kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego” . Wykaz rodzajów tych prac zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 2 i 3, i będzie obejmował wyłącznie prace wykonywane na następujących stanowiskach:
Dyżurny ruchu;
Kierownik pociągu;
Manewrowy;
Maszynista instruktor;
Maszynista pojazdów trakcyjnych;
Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej;
Maszynista zakładowy (w przypadku wejścia w życie projektu rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe);
Nastawniczy;
Pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych;
Ustawiacz.
Wykaz prac obejmujący stanowiska związane z art. 6 ust. l zostanie zredagowany w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 3 projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych. Za prace te będzie się uważać wyłącznie prace wykonywane na następujących stanowiskach:
Automatyk;
Dróżnik obchodowy;
Dróżnik przejazdowy;
Dyspozytor;
Elektromonter wykonujący prace przy naprawie taboru kolejowego, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), bezpośrednio decydujących o dopuszczeniu taboru do ruchu;
Funkcjonariuszy straży ochrony kolei;
Instruktor ruchu;
Kierowca drezyny i wózka motorowego;
Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM;
Konduktor;
Odprawiacz pociągu;
Pracownik wykonujący prace przy liniach napowietrznych i kablowych telekomunikacyjnych i energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć;
Pracownik wykonujący prace przy utrzymaniu i diagnostyce infrastruktury kolejowej, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), wykonujących prace w warunkach awaryjnych;
Rewident taboru;
Rzemieślnik wykonujący prace przy naprawie taboru kolejowego, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), bezpośrednio decydujących o dopuszczeniu taboru do ruchu;
Toromistrz;
Zawiadowca;
Zwrotniczy.
Uwaga: W pkt 5, pkt 13 i pkt 15 katalog osób zostanie ostatecznie określony w trakcie prac nad projektem rozporządzenia, m.in. z udziałem przedstawicieli strony społecznej.

Strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczonego, uprawnionego do emerytury pomostowej zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 projektu ustawy o emeryturach pomostowych, wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa od wysokości emerytury pomostowej obliczonej, jakby uzyskał prawo do emerytury pomostowej w wieku niższym o 5 lat od ustawowego wieku emerytalnego.

Strony akceptują Opinię Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którą Zespół uznał za zasadne wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej ustalanie wysokości emerytur dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a w dniu wejścia w życie nowego systemu emerytalnego (1.01.1999 r.) spełniały warunek posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, według starych zasad, a nie według nowych zasad. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS został stworzony w celu zagwarantowania, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających odpowiedni okres ubezpieczenia wymagany w dotychczasowych przepisach oraz odpowiedni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w dotychczasowych przepisach, nabycia praw emerytalnych w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny. Według dotychczasowych przepisów wysokość emerytury dla tych osób ma być ustalana według nowych zasad w przeciwieństwie do pozostałych grup nabywających prawa emerytalne w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny. Jednocześnie dla tej grupy osób nie zostaną ustanowione emerytury pomostowe. W tej sytuacji, w opinii Zespołu, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zespół zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pilne podjęcie stosownych działań ustawodawczych.
Szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane w trakcie negocjacji w ramach Umowy Społecznej „Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog” .
Strona rządowa zobowiązuje się do wpisania w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych i w projekcie rozporządzenia, wydanego na jej podstawie, zapisów będących treścią niniejszego porozumienia oraz do przeprowadzenia projektu ustawy w Sejmie i Senacie solidarnie przez partie tworzące koalicję rządową.

W związku z zawarciem porozumienia ze stroną rządową Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy zobowiązuje się do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych i ogłoszenia rozporządzeń Rady Ministrów zawierających wykaz stanowisk, o których mowa w pkt I i II niniejszego porozumienia.
Porozumienie niniejsze obowiązuje obie strony, które zobowiązują się do wypracowania odpowiednich rozwiązań z zachowaniem konsensusu społecznego. Na dowód czego Przedstawiciele Umawiających się Stron podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Warszawie, dnia 11 czerwca 2007 r. w piętnastu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym tekst każdego z tych egzemplarzy ma jednakową moc.

Za Stronę Rządową
Przemysław Gosiewski
Wiceprezes Rady Ministrów

Za Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy
Jacek Droździel
Tadeusz Gawin
Henryk Grymel
Jerzy Kędzierski
Stanisław Kokot
Leszek Miętek
Aleksander Motyka
Andrzej Orzeszko
Janusz Stefańczyk
Zdzisław Szejba
Jerzy Wasikowski
Ryszard Wrzeszcz
Jacek Zielonka
Waldemar Ziobro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipiec 2007

Objaśnienia do porozumienia

Informacja w sprawie Porozumienia KKPSK z Rządem RP w sprawie uprawnień emerytalnych pracowników kolejowych
Aby w pełni zrozumieć podpisane Porozumienie w sprawie rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy potrzebnych jest kilka wyjaśnień a przede wszystkim czytania treści łącznie z ustawą emerytalną FUS i projektem ustawy o emeryturach pomostowych, dlatego do ewentualnego wykorzystania przez kolegów przesyłam niniejszą informację.
Preambuła Porozumienia
„Strona rządowa, reprezentowana przez Pana Przemysława Gosiewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, i przedstawiciele środowisk kolejowych, reprezentowani przez Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy, dążąc do zakończenia powstałego sporu dotyczącego uprawnień emerytalnych w duchu dialogu społecznego, uznając, że po 31 grudnia 2007 r. uprawnienia do wcześniejszych emerytur mogą być nabywane dla nowych uprawnionych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed l stycznia 1969 r., jedynie w ramach tzw. emerytur pomostowych, uzgodnili, co następuje:”

Istotą preambuły jest stwierdzenie podjęcia dialogu przez rząd RP z kolejowymi związkami zawodowymi reprezentowanymi przez KKPSK.
Strona rządowa postawiła jednoznaczny warunek, że nie ma możliwości kontynuowania starych rozwiązań wcześniejszych emerytur jedynie możliwe jest to poprzez rozszerzenie stanowisk pracy związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego uprawnionych do emerytur pomostowych.
Emerytury pomostowe stanowić mają też swoisty pomost między starym a nowym systemem emerytalnym dlatego znalazł się zapis, że dotyczą one urodzonych po 31 grudnia 1948r. a przed 1 stycznia 1969r. Urodzonych po 1 stycznia 1969r. będzie dotyczył nowy system emerytalny.
Dziś trudno określić jakie rozwiązania będą wtedy obowiązywały (pierwsze odejścia tych pracowników na emerytury będą nie wcześniej niż za 17 lat, bo wtedy osiągną wiek 55 lat).
Natomiast emerytura pomostowa przysługuje dla osób określonych w art. 3 projektu ustawy, który brzmi:
„Uprawnionymi do emerytury pomostowej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
urodziły się po 31 grudnia 1948r. a przed 1 stycznia 1969r.;
były pracownikami wykonującymi prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze;
przed 1 stycznia 1999 wykonywały prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U z 2004r. Nr. 39, poz.353, z późn. Zmianami) zwanej dalej „ustawą o rentach z FUS” nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy”.

Ad. Punkt I porozumienia:
„ I.
Po pkt 5, dodanie pkt 6 w art. 6 ust. 2 projektu ustawy o emeryturach pomostowych w następującym brzmieniu: „wykonywał prace bezpośrednio związane z prowadzeniem pojazdów kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego”.
Wykaz rodzajów tych prac zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 2 i 3, i będzie obejmował wyłącznie prace wykonywane na następujących stanowiskach:
Dyżurny ruchu;
Kierownik pociągu;
Manewrowy;
Maszynista instruktor;
Maszynista pojazdów trakcyjnych;
Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej;
Maszynista zakładowy (w przypadku wejścia w życie projektu rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe);

Nastawniczy;
Pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych;
Ustawiacz.”

Grupy prac wykonywanych na kolei zostały podzielone na dwie części, pierwsza uwzględniona w punkcie I została dopisana do art. 6 ust. 2 jako punkt 6 przez co przechodząc na emeryturę pomostową pracownicy ci zostali zwolnieni z wymogu wieku, lub lat na stanowisku w specjalnych warunkach, lub o szczególnym charakterze.

Art. 6 projektu ustawy o emeryturach pomostowych brzmi:
Emerytura pomostowa przysługuje ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 3 jeśli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat
Emerytura pomostowa przysługuje ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 3, nie spełniającemu wymagań w ust 1 pkt 1 lub 3, jeżeli:
wykonywał na statkach żeglugi powietrznej pracę o szczególnym charakterze, lub
wykonywał w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, lub
wykonywał w hutnictwie prace w szczególnych warunkach, lub
wykonywał pracę nurka, kesoniarza, rybaka morskiego lub prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem, lub
wykonywał prace nauczyciela lub wychowawcy w jednostkach określonych w art. 1 ust. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
(dodane) wykonywał prace bezpośrednio związane z prowadzeniem pojazdów kolejowych i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Wynika z tego, że pracownicy uprawnieni do emerytury pomostowej (czyli spełniający warunki wymienione w art. 3) wymienieni w I grupie aby móc przejść na emeryturą pomostową muszą spełnić tylko warunek lat składkowych oraz 15 lat w specjalnych warunkach albo wieku.

Ad. Punkt II porozumienia:
„ II.
Wykaz prac obejmujący stanowiska związane z art. 6 ust. l zostanie zredagowany w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 3 projektowanej ustawy o emeryturach pomostowych. Za prace te będzie się uważać wyłącznie prace wykonywane na następujących stanowiskach:
Automatyk;
Dróżnik obchodowy;
Dróżnik przejazdowy;
Dyspozytor;
Elektromonter wykonujący prace przy naprawie taboru kolejowego, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), bezpośrednio decydujących o dopuszczeniu taboru do ruchu;
Funkcjonariuszy straży ochrony kolei;
Instruktor ruchu;
Kierowca drezyny i wózka motorowego
Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM;
Konduktor;
Odprawiacz pociągu;
Pracownik wykonujący prace przy liniach napowietrznych i kablowych telekomunikacyjnych i energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć;
Pracownik wykonujący prace przy utrzymaniu i diagnostyce infrastruktury kolejowej, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), wykonujących prace w warunkach awaryjnych;
Rewident taboru;
Rzemieślnik wykonujący prace przy naprawie taboru kolejowego, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zatrudniony w zespołach pracowniczych (brygadach), bezpośrednio decydujących o dopuszczeniu taboru do ruchu;
Toromistrz;
Zawiadowca;
Zwrotniczy.”

Pracownicy wymienieni w tej grupie nabywają prawo do emerytury pomostowej po spełnieniu wymogów określonych w art.6 ust 1 pkt 1-3 czyli wiek mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat, okres składkowy i nie składkowy odpowiednio 25 i 20 lat oraz praca w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat.
Tak znaczne rozszerzenie prac i stanowisk zarówno w grupie I i II uprawnionych do obniżonego wieku emerytalnego przez uprawnienie do emerytury pomostowej stanowi znaczną realizacje formuły tzw. „opcji zerowej”, a także realizację postulatu 2 i 3 Petycji.
Przypomnę tylko, że w pierwotnej wersji projektu o emeryturach pomostowych na kolei uprawnionymi do niej byli tylko maszyniści i pracownicy związani z układaniem drogi przebiegu ale tylko w wieku 60 lat mężczyźni i 55 lat kobiety, a nie jak teraz w odstąpieniu od tego wymogu.

Ad. Punkt III porozumienia:
„ III.
Strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczonego, uprawnionego do emerytury pomostowej zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 projektu ustawy o emeryturach pomostowych, wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa od wysokości emerytury pomostowej obliczonej, jakby uzyskał prawo do emerytury pomostowej w wieku niższym o 5 lat od ustawowego wieku emerytalnego.”
Punkt ten dotyczy pracowników z grupy I, którzy mogą skorzystać z emerytury wcześniej niż w wieku 60 lat. Z uwagi na to, że sposób naliczania wysokości emerytury pomostowej określony w art. 7 projektu ustawy opiera się na średnim trwaniu życia w stosunku do okresu przejścia na emeryturę pomostową, to zapisy pkt II sprawiają że bez względu na wiek poniżej 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet wysokość emerytury pomostowej będzie dla nich obliczana tak jakby przeszli na emeryturę pomostową odpowiednio w wieku 60 i 55 lat.
Trzeba tu też powiedzieć że negocjatorzy z ramienia KKPSK nie mieli formalnego prawa dyskusji i zawierania porozumienia dotyczącego całej materii projektu ustawy o emeryturach pomostowych bo jest to domena Komisji Trójstronnej, która mamy nadzieje, że wynegocjuje wyższy od zapisanego w art. 7 projektu wskaźnik tej emerytury.
Jedno co mogliśmy uczynić to sprawić aby ci którzy przejdą wcześniej niż w wieku 60 l nie byli z tego powodu pokrzywdzeni.

Ad. Punkt IV porozumienia:
„ IV.
Strony akceptują Opinię Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którą Zespół uznał za zasadne wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej ustalanie wysokości emerytur dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a w dniu wejścia w życie nowego systemu emerytalnego (1.01.1999 r.) spełniały warunek posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, według starych zasad, a nie według nowych zasad. Art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS został stworzony w celu zagwarantowania, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających odpowiedni okres ubezpieczenia wymagany w dotychczasowych przepisach oraz odpowiedni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w dotychczasowych przepisach, nabycia praw emerytalnych w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny. Według dotychczasowych przepisów wysokość emerytury dla tych osób ma być ustalana według nowych zasad w przeciwieństwie do pozostałych grup nabywających prawa emerytalne w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny. Jednocześnie dla tej grupy osób nie zostaną ustanowione emerytury pomostowe. W tej sytuacji, w opinii Zespołu, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zespół zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pilne podjęcie stosownych działań ustawodawczych”.

Zapisy tego punktu sankcjonują realizację emerytur według starych zasad po 2007 roku dla wszystkich, którzy spełniają warunki art. 184 ustawy FUS czyli w skrócie ci którzy na koniec 1998 roku mieli co najmniej 25 lat pracy w tym 15 w specjalnych warunkach . Strona rządowa próbowała wprowadzić zasadę zakończenia udzielania emerytur z końcem 2007r jednak zapisy tego punktu rozwiewają wszelkie wątpliwości i dają prawo do skorzystania z nabytych uprawnień.
Dla przypomnienia przytaczam zapis art. 184 ustawy FUS:
Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32-34,39 i 40 (w naszym przypadku jest to art. 40 który mówi o wieku 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet), jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli: okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (w naszym przypadku jest to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Emerytura, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Zapisy tego punktu zobowiązują też Ministra Pracy do pilnego podjęcia inicjatywy ustawodawczej która pozwoli obliczać i wypłacać te emerytury według starych zasad.

Ad. Punkt V porozumienia:
„ V.
Szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane w trakcie negocjacji w ramach Umowy Społecznej „Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog”.
Zapisy tego punktu wynikają z ustaleń Komisji Trójstronnej i sankcjonują fakt że o całości ustawy o emeryturach pomostowych zgodnie z prawem decyduje się na tym forum.

Ad. Punkt VI porozumienia:
„ VI.
Strona rządowa zobowiązuje się do wpisania w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych i w projekcie rozporządzenia, wydanego na jej podstawie, zapisów będących treścią niniejszego porozumienia oraz do przeprowadzenia projektu ustawy w Sejmie i Senacie solidarnie przez partie tworzące koalicję rządową.”
Zapisy tego punktu sprawiają, że strona rządowa jednoznacznie gwarantuje, że zapisy niniejszego Porozumienia przejdą przez cały proces legislacyjny i staną się obowiązującym prawem. Zapisy te też dają pełne prawo do legalnego protestu związków zawodowych gdyby strona rządowa nie dotrzymała tych zobowiązań.

Ad. Punkt VII porozumienia:
„ VII.
W związku z zawarciem porozumienia ze stroną rządową Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy zobowiązuje się do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych i ogłoszenia rozporządzeń Rady Ministrów zawierających wykaz stanowisk, o których mowa w pkt I i II niniejszego porozumienia.”
Punkt ten mówi o tym, że KKPSK z uwagi na podpisane Porozumienie zawiesza strajk. Oznacza to, że zostajemy w pełnym pogotowiu do czasu aż zapisy Porozumienia znajdą się w uchwalonej ustawie a stanowiska uprawnione do emerytur pomostowych w Rozporządzeniach opublikowanych na jej podstawie

Ad. Punkt VIII porozumienia:
„ VIII.
Porozumienie niniejsze obowiązuje obie strony, które zobowiązują się do wypracowania odpowiednich rozwiązań z zachowaniem konsensusu społecznego. Na dowód czego Przedstawiciele Umawiających się Stron podpisali niniejsze Porozumienie. Sporządzono w Warszawie, dnia 11 czerwca 2007 r. w piętnastu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym tekst każdego z tych egzemplarzy ma jednakową moc.”
Sformułowania kurtuazyjne kończące Porozumienie podkreślające jednak że zawarte zostało ono w wyniku bezpośredniego dialogu rządu RP z kolejowymi związkami zawodowymi reprezentowanymi przez KKPS
Informacje dodatkowe
Porozumienie zostało podpisane za zgodą całego KKPS obecnego na posiedzeniu w dniu 11.06.2007.
Pod porozumieniem brakuje podpisu reprezentacji NSZZ Solidarność, którzy oświadczyli, że zgadzają się z zapisami porozumienia jednakże będą je mogli podpisać dopiero 19.06.2007r. jak uzyskają pełnomocnictwa od przewodniczącego Śniadka.
Przedstawiciel Federacji ZZM nie brał udziału w posiedzeniu KKPSK w dniu 11.06.2007 z uwagi na zakaz przyjazdu wydany przez przewodniczącego J. Smólskiego. Przewodniczący FZZM przysłał jedynie oświadczenie, że nie zgadza się z zapisami ograniczającymi uprawnionych do emerytur pomostowych do 1 stycznia 1969, nie podał jednak czy jest dalej w KKPSK i czy wspiera jego działania w przypadki strajku ostrzegawczego.

Pozdrawiam
Leszek Miętek
Przewodniczący Konfederacji
Kolejowych Związków Zawodowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpień 2007

Zapobiegać wykolejeniom ET-22 „kosztem” dyżurnych ruchu

Biuro Eksploatacji Centrali PKP PLK S.A. wpadło na genialny pomysł.
Metoda spychania odpowiedzialności w dół - najlepiej niech za wszystko odpowiada dyżurny ruchu.
Takie wnioski można wyciągnąć po przeczytani poniższego pisma.
Myślę, że Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP nie będzie się temu biernie przyglądał. Warszawa 01-08-2007
Oddział Regionalny ...
Biuro Eksploatacji Centrali PKP PLK SA informuje, że Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego pismem nr IBR3-734-33/2007 z dnia 16.05.br. przedłożył Członkowi Zarządu (IE) dane dotyczące wykolejeń lokomotyw ET22 za okres rok 2006 i styczeń-kwiecień 2007.
Analiza podaje, że 60% wykolejeń wymienionych lokomotyw obciąża naszą Spółkę w związku ze złym stanem infrastruktury (uogólniając - ograniczenia prędkości na kierunek zwrotny na rozjazdach).
Na podstawie tychże danych sformułowano wnioski co do działań w Spółce (utrzymanie i organizacja ruchu), których celem jest zmniejszenie, a w sprzyjających warunkach wyeliminowanie wypadków z lokomotywami ET22, wnioski zostały zatwierdzone przez IE.

W związku z powyższym Biuro Eksploatacji zobowiązuje Oddział Regionalny do wydania zalecenia podległym jednostkom organizacyjnym, aby pociągi prowadzone lokomotywami ET22, w miarę możliwości, tzn. jeżeli pozwala na to organizacja pracy i sytuacja eksploatacyjna na stacjach (posterunkach ruchu), nie były kierowane drogami przebiegu, w skład których wchodzą rozjazdy z ograniczeniami prędkości na kierunek zwrotny do 20 i mniej km/h.
O wykonaniu powyższego, proszę odpisem poinformować IES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LOGO