Informator MKR Katowice

Rok 2003 - styczeń - sierpień
Styczeń 2003

W dniu 08-11-2002r odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu MKR ZZDR PKP w Katowicach. Na wstępie przewodniczący Jerzy Oleszak powitał zebranych i odczytał porządek zebrania. Jednym z pierwszych punktów porządku zebrania był podział czynności dla nowych członków Prezydium. Ważne, bowiem jest, aby każda osoba funkcyjna w Prezydium znała szczegółowo jakiej pracy się od niej oczekuje aby uniknąć tak jak w przeszłości przenoszenia obowiązków na grupę osób najbardziej za angażowanych nie mogąc liczyć na osoby wprawdzie figurujące na liście członków Prezydium ale nie zainteresowanych pracą na rzecz związku.
Ustalono również zasady ustalania planu dyżurów w siedzibie MKR w Katowicach by nie dopuścić do sytuacji że kontakt z związkiem jest niemożliwy z powodu braku kogokolwiek w siedzibie w godzinach 8:00 - do 14:30. Przypomniano również o zasadach rozliczania delegacji na wyjazdy zlecane przez przewodniczącego, a wynikające z potrzeb pracy MKR. Przewodniczący przypomniał i omówił podstawy prowadzenia dokumentacji w siedzibie oraz rejestracji wykonanych prac przez dyżurantów i spraw do przekazania innym osobom funkcyjnym.

W następnym punkcie kol. Piotr Gebel omówił postępy prac nad PUZP i ZUZP wspominając iż pracodawca przeciąga prace czekając na wejście w życie nowego Kodeksu Pracy aby móc przeforsować nowe zapisy niekorzystne dla pracownika ale oparte na kodeksie a więc poparte podstawą prawną. Związek jednak nie zamierza popierać takich działań i dąży do przyspieszenia prac nad PUZP, a w przyszłości oprotestować niekorzystne zapisy.

Podjęto również decyzję o wydawaniu przez MKR ZZDR PKP w Katowicach Biuletynu Informacyjnego ( z powodu braku tej decyzji poprzedni numer ukazał się z pewnym opóźnieniem za co bardzo przepraszam MS) i uruchomieniu strony internetowej. Upoważniono również zainteresowaną osobę do rozpatrzenia ofert drukarni na terenie Katowic, a przypuszczalny nakład ustalono na 200 szt. Podjęto decyzję o zamówieniu kalendarza ściennego na rok 2003. Pierwotnie podano propozycje druku 200 szt. na każdy posterunek ale ta propozycja nie uzyskała akceptacji zebranych. Ostateczne ustalono iż zważywszy na wysokie koszty takiej operacji zostanie wydrukowanych 50 szt. w celach promocji ZZDR PKP i pozostaną one w gestii przewodniczącego.

Podjęto również uchwałę o zorganizowaniu przez MKR w Katowicach zabawy tanecznej z okazji dnia kolejarza w dniach 30-11 na 01-12 - 2002r w sali szkoleń w Szopienicach, do przygotowania tej imprezy zgłosił się kol. Marek Krawczyk przewodniczący sekcji przy ZLK w Katowicach i Dorota Pietryk. Polecono również aby na łamach naszego biuletynu wyjaśniono sprawę nurtującą nie jednego członka ZZDR PKP, sprawę bonów lub paczek świątecznych.
W czasie dyskusji policzono że MKR ZZDR PKP w Katowicach zrzesza obecnie łącznie z rencistami i emerytami około 600 członków jeżeli każdy otrzyma bon towarowy o wysokości 20 zł to koszty tej operacji wyniosą w przybliżeniu około 12000 zł co znacznie przekracza obecne możliwości finansowe MKR w Katowicach i spowoduje wstrzymanie wypłat innych świadczeń statutowych na co najmniej 6 miesięcy aż MKR odzyska płynność finansową. Kol. Piotr Gebel upomniał zebranych by nie uprawiali partyzantki finansowej tak poważny wydatek mysi być ujęty w planach finansowych na cały rok aby można było zgromadzić w odpowiednim czasie środki finansowe na ten cel, przypomniał również iż związek nie jest instytucją sensu stricte powołaną w celach świadczeń socjalnych a reprezentacji pracownika w sporach z pracodawcą.

Przewodniczący Jerzy Oleszak przedstawił zebranym zaproszenie od duszpasterza pracowników kolejowych na mszę świętom która odbędzie się w Katowicach w Kościele Mariackim 22-11-2002r o godzinie 15:00 i przeczytał odręcznie napisane pozdrowienia dla wszystkich kolejarz od księdza duszpasterza i prośbę o wystawienie w czasie mszy sztandaru ZZDR PKP Region Śląski oraz przybycie w mundurach pozostałych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luty 2003

Od pierwszego stycznia bieżącego roku zmieniły się zasady przejazdów pracowników PLK i innych spółek PKP. Zmiany są dość istotne bowiem będziemy musieli kupować bilety na przejazd czego od kilku lat nie czyniliśmy. Ze względu iż pracodawca nie zdążył dostarczyć nam nowych legitymacji do pierwszego stycznia dlatego też obecne mimo nie aktualnej daty są ważne do 31.I.2003r .
Pracownicy PLK i innych spółek PKP mają zniżkę na przejazdy pociągami ( za wyjątkiem pociągów EC w klasie I ) w wysokości 99% ,ale nie mniej niż 50% najtańszego biletu na sieci . Podane zniżki dotyczą również biletów miesięcznych , kwartalnych , rocznych co jest istotne w dojazdach do pracy za które będziemy musieli teraz płacić. Członkowie naszych rodzin ( pracodawca napisał „ wybrani członkowie” ? ) posiadają zniżkę na przejazdy pociągami wysokości 80% ceny biletu ale nie mniej niż 50% wysokości najtańszego biletu na sieci. Na razie są to symboliczne opłaty i miejmy nadzieję że takie pozostaną. Muszę przypomnieć że na przejazd dzieci które nie posiadają jeszcze legitymacji ( do lat 4) należy pobrać w kasie bilet „ zerowy” za który nie wnosi się opłaty dla przewoźnika.

Teraz pora na konkretne kwoty : „ PKP Przewozy Regionalne” Cena biletu na przejazd jednorazowy: Klasa 2 pociąg osobowy do 100 km 1,10 zł, Klasa 2 pociąg osobowy do 101 - 1000 km 1,10 zł, Klasa 1 pociąg osobowy do 100 km 1,65 zł, Klasa 1 pociąg osobowy do 101 - 1000 km 1,65 zł, Cena biletu na przejazd jednorazowy: Klasa 2 pociąg pośpieszny do 100 km 1,80 zł, Klasa 2 pociąg pośpieszny do 101 - 1000 km 1,80zł, Klasa 1 pociąg pośpieszny do 100 km 2,70 zł, Klasa 1 pociąg pośpieszny do 101 - 1000 km 2,70 zł.

Na nastawniach pojawiły się informacje o ubezpieczeniu OC od skutków wykonywanej pracy . Mimo iż dyżurni ruchu nigdy nie byli objęci tego typu ubezpieczeniem to nie jest to nowość na rynku ubezpieczeń dlatego polecamy uwadze wszystkich pracowników związanych z prowadzeniem ruchu pociągów dokładne przeczytanie tej informacji i poważne przemyślenie tej oferty. Bardzo ważną informacją dla członków związku jest to iż organizacja związkowa zamierza częściowo ( a docelowo całkowicie) dofinansować składki opłacane przez ubezpieczonego członka związku aby dodatkowo nie obciążać domowych budżetów.

Z prac MKR Na zebraniu zarządu MKR w Katowicach dnia 19-12-2002r podjęto uchwałę o udzieleniu poparcia działaniom podjętym przez NSZZ Solidarność które mają na celu wyegzekwowanie od Rządu RP pełnej realizacji zapisów ustawy o Restrukturyzacji ,Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstwa PKP . Posiedzenie Zarządu zwołane w dniu 19.12.2002r miało charakter nadzwyczajny i zwołane było właśnie w tej sprawie.
- Na zebraniu Zarządu omawiano również Projekt Obywatelski poprawki do ustawy emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998r (Dz. U. Nr 162 pozycja 1118). Projekt dotyczy zmian w zapisach o przejściu na emeryturę pracowników kolejowych ( a obecnie spółek po byłej PKP ) tak aby bez względy na wiek , jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy osiągnęli wymagane okresy składkowe i nie składkowe wynoszące co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn , w tym co najmniej 20 lat zatrudnienia na kolei, mogli przejść na emeryturę . Ma to ogromne znaczenie dla naszej grupy zawodowej gdzie wymagania zdrowotne są wysokie i rygorystycznie przestrzegane przez pracodawców .
- Zarząd MKR w Katowicach przyjął proponowany Projekt zmian . Pełna treść tych poprawek pojawi się w jednym z kolejnych wydań biuletynu „ Na Nastawni ”.
- Z dniem 01.01.2003r wszedł w życie znowelizowany Kodeks Pracy .Informacji w tej sprawie udzielamy pod numerami telefonów siedziby MKR .
- Wystąpiono do dyrektora ZLK Katowice o weryfikacje placówek realizujących bony na posiłki wraz z propozycją zawarcia dodatkowych umów z innymi placówkami .
- Zarząd podjął również uchwałę o wyborze oferty drukarni której został zlecony druk naszego Informatora MKR ZZDR PKP Katowice.
- Informujemy że na dzień 02.01.2003r zostały zrealizowane pożyczki remontowo budowlane na które wnioski złożone były do dnia 25.10.2000r .
- Po kilkuletnich staraniach naszego MKR pracodawca z końcem roku 2002 rozpoczął kapitalny remont pomieszczeń dyżurnych ruchu peronowych w stacji Katowice Osobowa.
- Zarząd MKR ( przy poparciu kilku innych organizacji związkowych złożył propozycje zmian do regulaminu ZFŚS, zmiany te jeśli zostaną przyjęte zapewnią większy dostęp do środków z tego funduszu dla pracowników i ich rodzin.
- W dniach 20 do 24.01.2003r odbędzie się w Kołobrzegu sprawozdawczo wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Zwracamy się do członków ZZDR PKP aby pod numery telefonów siedziby przekazywali sprawy które chcieli by poruszyć za pośrednictwem delegatów z naszego MKR na obradach zjazdu.

Zespół redakcyjny Informatora ponownie zwraca się z propozycją przekazywania pod numery telefonów siedziby swoich uwag i propozycji co do treści naszego Informatora.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marzec 2003

Zarząd MKR Katowice przypomina wszystkim członkom ZZDR PKP o wysokości świadczeń statutowych z tytułu :
-urodzenia dziecka 80 zł,
-zgonu członka rodziny ( matka , ojciec, dziecko ,teść ,teściowa ) 80 zł ,
-długotrwałej choroby trwającej ponad 31 dni i więcej 100 zł,
-zakończenia czynnej pracy zawodowej upominek o wartości 200 zł.
Celem odbioru świadczenia należy skontaktować się ze skarbnikiem MKR kolegą Januszem Wesołowskim pod numerami siedziby MKR w Katowicach.
Do wypłaty zasiłku są potrzebne ( w zależności od rodzaju świadczenia) dokumenty:
kserokopia aktu urodzenia ,
kserokopia aktu zgonu,
kserokopia druku L4 lub wpisu w książeczkę ubezpieczenia.
Do odebrania świadczenia z tytułu zakończenia pracy zawodowej wymagana jest kserokopia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy oraz uzgodnienie szczegółów ze Skarbnikiem.

Od 21 stycznia do 25 w Kołobrzegu obradował XII sprawozdawczo wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. W wyniku wyborów wyłoniono skład nowych Władz Krajowych ZZDR PKP. Bardziej szczegółowy opis nowego składu prezydium i poruszanych na zjeździe spraw można znaleźć na łamach następnego Biuletynu "NA NASTAWNI".

UWAGA !
Pracodawca nie zapewnił pracownikom nowych legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów pociągami i z tego powody na razie do końca lutego podróżujemy na tych samych zasadach co w miesiącu styczniu kupując bilety ze zniżką 99% dla pracowników ,a 80% ulgi dla członków naszych rodzin i okazując legitymacje z pieczątkom za rok 2002.

Od tego numeru naszego Informatora będziemy podawać w odcinkach zasady naliczania wynagrodzeń zgodnie ze stanem z dnia 29.01.2003r . Postaramy się skomentować i wyjaśniać niektóre zapisy tak aby Każdy mógł samodzielnie sprawdzić wysokość naliczanego zarobku. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od podstawowych pojęć :
NALEŻNOŚCI:
- 1 wynagrodzenie zasadnicze = grupa ,
nie wymaga komentarzy,
________________________________________
- 4 dodatek stażowy
1,5% * ilość lat pracy = % wysługi
grupa * % wysługi = dodatek za staż pracy (nie więcej niż 33 %),
[znaczek * oznacza razy]. Lata pracy z poza PKP dzielimy na połowę i dodajemy do stażu pracy na PKP.
_______________________________________
- 10 dodatek za pracę w nocy
800 : (normę miesięczną ) stawka godzinowa * 25% * ilość godzin nocnych = dodatek za prace w nocy,
nie więcej niż 8 godzin za noc (22:00 do godziny 6:00)
________________________________________
- 11 dodatek za pracę w niedziele, święta oraz dni dodatkowo wolne
grupa : ( normę miesięczną ) = stawka godzinowa ,
stawka godzinowa * ilość godzin
Proste obliczenia rachunkowe nie wymagają komentarzy należy jednak pamiętać o kolejności działań.
__________________________________
-26 premia procentowa
grupa * % ( wg. wykazu posterunków regulaminu premiowania)= premia procentowa.
Należy sprawdzić w kadrach lub w rachubie jaki procent premii przysługuje nam na naszym posterunku.
________________________________________
-46 ekwiwalent za deputat węglowy
obecnie wynosi 164 zł .
________________________________________
-8 dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
800:normę godzin w miesiącu = (X),
(X) * 6 % = stawka (Y),
(Y) * ilość godzin pracy w warunkach uciążliwych.
X i Y to pośrednie wyniki, zanim policzysz tą stawkę upewnij się że przysługuje ona na Twoim stanowisku.
________________________________________
-35,36,37 godziny nadliczbowe:
grupa :( normę miesięczną)=(X)
Obliczony dodatek stażowy:(normę miesięczną)= (Y),
[(X)+(Y)]* ilość nadgodzin w dni robocze
(obliczona kwota przysługuje za godziny nadliczbowe w dni robocze).
________________________________________
- 38,39 dopłata do godzin nadliczbowych w niedziele i święta :
grupa:(normę miesięczną)*2 = (X)
(X)* ilość nadgodzin w święta i niedziele
(X) to stawka za jedną nadgodzinę w niedziela i święta .
________________________________________
- 40 dopłata za godziny nadliczbowe w dni robocze
grupa:(norma miesięczna)= (X)
(X)* ilość godzin w dni robocze
________________________________________
- 8 dodatek za prace w warunkach niebezpiecznych ( na przykład na torach czynnych):
800:norma godzin w miesiącu =(X)
(X)*12% = (Y)
(Y)* ilość godzin w warunkach niebezpiecznych.

Podczas wypłacania dodatku za pracę w warunkach niebezpiecznych nie jest wypłacany dodatek za prace w warunkach szkodliwych przysługujący na tym stanowisku.

W następnym numerze zajmiemy się potrąceniami i sposobem ich naliczania.

Na wszelkie uwagi i propozycje co do treści tego Informatora czekamy pod numerami tel. naszej siedziby lub koncie e-mail .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kwiecień 2003

Dnia 7.02.2003r odbyło się zebranie zarządu MKR ZZDR PKP w Katowicach . Zatwierdzono plan wydatków komisji na rok 2003. Gwoli wyjaśnienia kwestii zakupu przez Związek bonów świątecznych informujemy iż nie zostały one ujęte w preliminarzu na ten rok. W zamian za to przewidziano 35% dopłatę do składki ubezpieczenia OC dla członków związku. Zdajemy sobie sprawę iż zagospodarowanie środków finansowych na bony świąteczne przysporzyło by związkowi więcej sympatii ,jednocześnie spowodowało by konieczność odprowadzenia podatku od wartości zakupionych bonów. Bardziej zasadne jest zapewnienie ochrony naszych koleżanek i kolegów ( jeżeli istnieje taka możliwość), przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy. Dobrze wiemy że nie jesteśmy nieomylni popełniamy w pracy większe i mniejsze błędy, a ich skutki mogą być tragiczne tak finansowo jak i prawnie. Przed finansowymi będzie nas wszystkich chronić ubezpieczenie aby uniknąć dalszego obciążania budżetów domowych przeznaczyliśmy część związkowego budżetu na dofinansowanie składek.

Przedstawiono również zmiany do Regulaminu Pracy Zakładu między innymi normy czasy pracy przewidziane na ten rok (to jest 2003) :
- marzec 168 godzin,
- kwiecień 168 godzin,
- maj 160 godzin ,
- czerwiec 160 godzin ,
- lipiec 176 godzin ,
- sierpień 160 godzin ,
- wrzesień 176 godzin ,
- październik 176 godzin ,
- listopad 152 godzin ,
- grudzień 168 godzin .

Sprawy bieżące
- Związek odrzucił propozycje zmiany Regulaminu Pracy dotyczącą wcześniejszego zgłaszania tzw „ urlopu na czasową nie dyspozycję ” .
- Wystąpiono do prezesów spółek PLK S.A. Przewozy Regionalne Spółka z o.o. i dyrektorów poszczególnych zakładów pracy z protestem przeciw likwidacji stanowisk pracy dyżurnych ruchu peronowych w PR Katowice oraz z wnioskiem o przekazanie wszystkich tych stanowisk do Zakładu Linii Kolejowych, na dzień dzisiejszy PR Katowice przywrócił stanowisko dyżurnego peronowego w stacji Racibórz oraz wstrzymał decyzje o likwidaacji innych .
- wystąpiono o utrzymanie postojów ZP na posterunkach technicznych . Sprawa została skierowana do uzgodnień na szczeblu Zarządów Spółek PLK , Cargo i Przewozów Regionalnych .
- Skierowano wniosek do Miejskiej Stacji Sanepidu w Katowicach o przeprowadzenie kontroli jakości wody na posterunkach ISDRN w Katowicach . W wyniku kontroli a dnia 05-03-2003 inspektor sanepidu wydał stosowne zalecenia kierownictwu sekcji .
- 04-03-2003 na terenie ISE Zebrzydowice powstała komisja sekcyjna ZZDR PKP . Przewodniczącą komisji została kol. Beata Maciejak zatrudniona w stacji Próchna .
-Na posiedzeniu Zarządu w dniu 06-03-2003 podjęto decyzje o zasadach przyznawania skierowań na wczasy wagonowe. Bezwzględne pierwszeństwo w otrzymaniu skierowania mają członkowie związku którzy korzystają z zaplecza socjalnego będącego w dyspozycji MKR ZZDR PKP po raz pierwszy . W razie rezygnacji z turnusu w terminie do dnia 10 maja 2003 skierowanie otrzymuje osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń . W przypadku wycofania się z zamówionych wczasów w terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia turnusu osoba zamawiająca ponosi pełny koszt wartości nie wykorzystanego skierowania , wyjątek stanowią wypadki losowe (śmierć , klęski żywiołowe , długotrwała choroba uniemożliwiająca wyjazd). Prosimy o zgłaszanie się osób zapisanych na wczasy wagonowe w terminie do 30-04-2003 roku po odbiór skierowań i w celu wypełnienia wniosków o dofinansowanie ZFŚS
Prosimy o dotrzymanie wyżej wymienionych terminów .
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wczasami wagonowymi Zarząd podjął decyzje o dalszej rozbudowie i pozyskaniu większej ilości zaplecza socjalnego . MKR Katowice wystąpi ponownie o renegocjacje i wybór nowych placówek realizujących bony na posiłki regeneracyjne. Najbliższy możliwy termin zmiany umów z placówkami handlowymi to początek sierpnia 2003 roku.

Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawy obliczania należności. Konieczne jest sprostowanie mojego błędu z poprzedniego Informatora oczywiście 8 godzin nocnych to czas od 22:00 do 6:00 za pomyłkę przepraszam. Wyjaśnienia również wymaga pojawiająca się w podstawie obliczeń kwota 800 zł ( na przykład dodatek za prace w warunkach uciążliwych) , jest to najniższa średnia krajowa ogłaszana przez Ministra Finansów co kwartał więc może ulec zmianie w przyszłym kwartale. Postaram się w miarę możliwości podawać aktualne kwoty najniższej średniej krajowej.

Obliczanie chorobowego:
Zarobki z ostatnich 6 miesięcy ( nie wlicza się prania odzieży nagród jubileuszowych za lata pracy diet i wypłat z funduszu socjalnego ) dzielone przez 123,0164% (współczynnik) ; wynik dzielenia podzielić przez 6 miesięcy (otrzymujemy przeciętną miesięczną ) następnie dzielimy ją przez 30 i otrzymujemy przeciętną za jeden dzień choroby.
Pracownikowi mogą być wypłacane także inne należności na przykład :
- diety ,
- za pranie i reperacje odzieży roboczej,
- zapomogi losowe,
- odprawy pośmiertne ,
- nagrody jubileuszowe ,
- odpraw rentowa i emerytalne ,
- za urlop,
- gratyfikacje ( za odznaki i odznaczenia ) ,
- chorobowe ( płatne do 33 dni przez pracodawcę , powyżej przez ZUS ),
- zasiłek wychowawczy i opiekuńczy ( nie płaci się od tego składek na ubezpieczenie społeczne)

Pracownik nie płaci podatku dochodowego od na przykład :
- świadczeń socjalnych dla dzieci do 18 roku życia ,
- zapomóg losowych ,
- pomocy rzeczowej ,
- odpraw pośmiertnych ,
- diet ,
- prania i czyszczenia odzieży ,
- zasiłku wychowawczego ,

Po obliczeniu naszego dochodu ( brutto) możemy przejść do odliczeń. Ponumerujemy kolejność obliczeń do wykonania w celu większej przejrzystości i tak:
1 - podstawę wymiaru składek ubezpieczeń społecznych
--------------------------------------------------------------------------------
Od dochodu odejmujemy wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy (inaczej chorobowe) pamiętajmy o tym oby odjąć też ewentualne kwoty zasiłków wychowawczych i opiekuńczych.
2 - ubezpieczenie emerytalne
--------------------------------------------------------------------------------
Od podstawy wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (pozycja 1) obliczamy 9,76% .
3 - ubezpieczenie rentowe
--------------------------------------------------------------------------------
Od podstawy wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (pozycja 1) obliczamy 6,5%.
4 - ubezpieczenie chorobowe
--------------------------------------------------------------------------------
Od podstawy wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (pozycja 1) obliczamy 2,45% .
5 - razem składki na ubezpieczenia społeczne
--------------------------------------------------------------------------------
Suma pozycji od 1 do 4 ( 1+2+3+4) .
6 - koszty uzyskania przychodu
--------------------------------------------------------------------------------
Obecni 81,84 zł.
7 - podstawa wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego
--------------------------------------------------------------------------------
Od pozycji 1 odjąć pozycje 5 ( 1-5=podstawa)
8 - podstawa naliczania podatku dochodowego
--------------------------------------------------------------------------------
Od pozycji 7 odjąć pozycję 6 ( 7-6=podstawa)
9- potrącona zaliczka na podatek dochodowy
--------------------------------------------------------------------------------
Od pozycji 8 obliczamy 19% i odejmujemy 36,35 zł ( 8*19%-36,35zł=zaliczka).
Następne obliczenia w Informatorze kwietniowym .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maj 2003

Informujemy zainteresowanych ubezpieczeniem zawodowym OC że:
1 do ubezpieczenia OC może przystąpić każdy dyżurny ruchu , nastawniczy , zwrotniczy i dróżnik przejazdowy niezależnie od przynależności związkowej ,
2 w deklaracji ubezpieczeniowej w rubrykach - miejsce pracy należy wpisywać
a- nazwę zakładu pracy
b- sekcje na której pracownik jest zatrudniony.
Na przykład:„ ZLK Katowice , ISE Żywiec. ”

3 Również w deklaracji ubezpieczeniowej w rubryce pod nazwą „ Region ZZDR PKP ” należy wpisywać w przypadku osób zatrudnionych w ZLK Katowice , CZ J.Szczakowa , CZ Czechowice Dziedzice i PR Katowice nazwę „ MKR ZZDR PKP Katowice ” . (Niezależnie od tego czy ubezpieczający się pracownik jest członkiem ZZDR PKP czy też nie.)

W dniu 4 kwietnia 2003r w Katowicach Szopienicach odbyło się nadzwyczajne V Zakładowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice - szczegóły podamy w następnym numerze INFORMATORA .

Powracamy do obliczeń potrąceń uposażenia . Niestety nie ustrzegłem się pewnych błędów w poprzednich obliczeniach i dlatego proszę sobie poprawić następujące zapisy:
1) w numerze z marca ( nr 3) w pozycji
5 - razem składki na ubezpieczenie społeczne
Jest „ Suma pozycji od 1 do 4 (1+2+3+4)”
Zmienić na Suma pozycji od 2 do 4 ( 2+3+4)
6 - koszty uzyskania przychodu
Jest „ Obecnie 81,84 zł ”
Zmienić na Obecnie 99,96 zł (dla osób dojeżdżających 124,95 zł),
Dodać pozycję
7a - składki ubezpieczenia zdrowotnego
Od podstawy wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (pozycja 7) obliczamy 7,75% = (A)
Od podstawy wymiaru składek ubezpieczeń społecznych (pozycja 7) obliczamy 0,25% = (B)
Suma A+B = składka na ubezpieczenie zdrowotne
8a ulga podatkowa miesięczna
44,17 zł
9 - potrącona zaliczka na podatek dochodowy
Jest „ Od pozycji 8 obliczamy 19% i odejmiemy 36,35 zł . ( 8*19%-36,35 zł=zaliczka)”
Zmienić na : Od pozycji 8 obliczamy 19% i odejmujemy kwotę (A) z pozycji 7a i kwotę z pozycji 8a
(8*19% - A - 44,17 zł = zaliczka).
Powyższe błędy zauważył kol. Andrzej i pomógł mi uaktualnić obliczenia za co mu bardzo dziękuje .
Nasze obliczenia przypominam zakończyliśmy na pozycji 9 potrącona zaliczka na podatek dochodowy .
10 składka grupowego ubezpieczenia na życie
36 zł lub 25 zł.
11 DODATEK rodzinny ( jeżeli przysługuje)
36,90 zł Lub 73,80 zł
DO WYPŁATY :
Od dochodu odejmujemy pozycję - 1 - 9 - 10 ( i dodajemy )+ 11

Na tym kończymy obliczanie, przypominamy iż nasze obliczenia mogą się różnić nieznacznie od kwot wypłacanych przez pracodawcę w sprawach spornych proszę się komunikować z działem finansowym pracodawcy.
Proszę wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie wszelkich zauważonych błędów do naszej siedziby w Katowicach.
Kolega Andrzej przygotował również arkusz kalkulacyjny w formacie programu Microsoft Excel pomocny w obliczaniu należności do pobrania z poniżej z naszej strony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Czerwiec 2003

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru przedstawiamy sprawy poruszane na Nadzwyczajnym Zakładowym Zjeździe Delegatów:
- Dokonano wyboru Delegatów na SektoroweZebranie Delegatów w spółce PKP PLK S.A. Dokonano wyboru delegatów na Oddziałowe Zebranie Delegatów.
- Wybory delegatów na wyżej wspomniane zebrania odbyły się w kontekście zmian dokonanych w Statucie ZZDR PKP na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów.
- Poruszono kwestię dodatku stażowego oraz możliwości wniesienia w tej sprawie do Sądu Pracy indywidualnych pozwów przeciwko pracodawcy.
- Omówiono stan prac nad ZUZP dla pracowników PLK S.A.
- Przedstawiono aktualne zapisy w Regulaminie Socjalnym dla pracowników ZLK Katowice.
- Poruszono sprawy związane z pracą na posterunkach ruchu min. sprawę odcięcia kolejowych telefonów służbowych od wyjścia „ na miasto ” .

Kaucje mieszkaniowe.
Co to są kaucje mieszkaniowe ?
W czasach poprzedniego ustroju politycznego każdy zasiedlający nowe mieszkanie lub otrzymujący przydział na zasiedlenie lokalu czy to od wydziału lokalowego czy też zakładu pracy był zobowiązany do wpłacenia kaucji mieszkaniowej nie jednokrotnie wynoszącej trzykrotny zarobek . Pieniądze te miały być przeznaczone na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez lokatora , a częściowo na rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Komu należy się zwrot kaucji ?
Każdemu lokatorowi ( również spadkobiercy praw do takiego lokalu) który wprowadził się przed listopadem 1994 roku i wpłacił kaucję za mieszkanie zakładowe, a teraz chcę się wyprowadzić lub wykupić lokal.
Nie było by z wypłatami kaucji żadnego problemu gdyż administracje wypłacają kaucje zgodnie i bez protestów ale tylko w kwocie która została kiedyś wpłacona na przykład
- jeżeli w 1980 roku wpłacono kaucję za mieszkanie zakładowe PKP 19 tyś (starych ) zł, to obecnie otrzymamy zwrot wysokości 1,90 zł.
Skąd taki spadek wartości ?
W roku 80-tym 19 tyś zł to był trzykrotny zarobek trzeba było niejednokrotnie zaciągnąć kredyt aby dysponować taką kwotą, a dzisiaj 1,90 zł to mniej niż bilet komunikacji miejskiej.
Nie bez znaczenie jest to iż nasze kaucje od 1988 roku są przetrzymywane na nie oprocentowanych kontach do tego dochodzi również dewaluacja złotego, czy jednak to lokatorzy muszą ponosić wszystkie koszty tych przemian?
Otóż nie, bowiem 3 października 2000 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o rewaloryzacji kaucji mieszkaniowych, podobnie zadecydował Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 26 września 2002 roku.
Powyższe akty prawne są również wiążące dla przedsiębiorstwa PKP oraz Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej, jednak odzyskanie zrewaloryzowanej kaucji odpowiadającej trzykrotnemu zarobkowi nie jest prostą sprawą.
Kto może się starać o rewaloryzację ?
Jeśli już wykupiłeś mieszkanie i podpisałeś odbiór kaucji bez rewaloryzacji , albo wykupiłeś mieszkanie 20 lat temu to staranie o wypłacenie rewaloryzacji jest nie uzasadnione i praktycznie nie do przeprowadzenia. Natomiast osoby które nie wykupiły jeszcze mieszkania lub ich budynek został przejęty przez prywatnego właściciela, a teraz chcą się wyprowadzić lub wykupić mieszkanie ( w wypadku prywatnego właściciela to drugie raczej nie możliwe) mają prawo do wypłaty kaucji w kwocie zrewaloryzowanej.
Co zrobić by otrzymać podwyższoną kaucję?
Przede wszystkim nie odbierać kaucji w proponowanej przez administratora kwocie bowiem pokwitowanie takiej kwoty zamyka Drogę do dalszych starań.
Pierwszy krok !
Wyślij do administracji lub administratora ( właściciela nieruchomości ) list polecony za potwierdzeniem odbioru z prośbą o wypłacenie z powodu opuszczenia lokalu ( lub jego wykupu ) zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej którą wpłaciłeś zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem lokalowym dnia .... roku na konto ........... w wysokości ( obliczenia w dalszej części). Jednocześnie możesz powołać się na wcześniej wymienione akty prawne. W domu odszukaj potwierdzenie wpłaty lub inny dokument stwierdzający iż takiej wpłaty dokonałeś.
Nie zrażaj się ustnymi ustaleniami w których jasno i rzetelnie będziesz przekonywany iż nic ponadto co wpłaciłeś się nie należy. Niewiele jest w Polsce Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej które bez oporów zgadzają się na rewaloryzację.
Krok drugi !
Jeśli w ciągu 30 dni od daty otrzymania listu lub w wypadku pisemnej odmowy możesz wystąpić na drogę sądową.
Starając się o należne pieniądze musisz pamiętać iż takie staranie nie są bezpłatne, poniesiesz koszty sądowe. Od każdej sprawy należy zapłacić wpisowe tj. 8% kwoty będącej przedmiotem sporu, ( na przykład przy kwocie 4000 zł są to koszta w wysokości 320 zł). W wypadku przegranej musisz ponieś koszty wynajęcia adwokata( średnio w takich sprawach to 300- 500 zł). Jeżeli twoja sytuacja majątkowa ( finansowa ) jest nie do pozazdroszczenia to możesz starać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Sprawa może się ciągnąć nawet kilka miesięcy to zależy od sądu. Wzór pozwu jest do otrzymania w siedzibie MKR ZZDR PKP w Katowicach.
Jak obliczać ?
Poniżej podamy średnie wynagrodzenia od 1960 roku do 1994, należy zgodnie z potwierdzeniem wpłaty obliczyć ile wynagrodzeń lub jaką jego część stanowi wpłacona kaucja. Pamiętajmy iż obecnie podaje się wynagrodzenie brutto , jak przedtem netto, dlatego też przy obliczaniu odliczmy od średniego wynagrodzenia ( 2095,81 brutto)30% na podatki i składki i otrzymamy 1440 zł netto, co odpowiada podanym zarobkom w ubiegłych latach.
Rok Kwota (stare zł)
1960 1560
1965 1867
1970 2235
1975 3913
1980 6040
1982 11631
1984 16838
1986 24095
1988 53090
I kwartał 1989 86458
II kwartał 1989 105264
III kwartał 1989 207707
IV kwartał 1989 437506
I kwartał1990 731214
IV kwartał 1990 1436807
I kwartał1991 1657000
IV kwartał 1991 2045000
I kwartał 1992 2456000
IV kwartał 1992 3518000
1993 3995000
1994 5328000


I tak na przykład:
W 1960 roku wpłacono kaucje w wysokości 4790 (starych zł), jest to 3 x 1560 = 4680,
Pozostaje 4790-4680 =110 co stanowi 7,1 % z 1560,
Razem więc mamy 307,1 % średniego zarobku w 1960 roku.
Stąd obliczamy 307,1 % obecnego zarobku netto, (1440/100)*307,1= 4422,24 zł.
Sami państwo muszą osądzić czy warto jednak różnica między 1,90 zł , a na przykład 4422,24 zł jest znaczna i przewyższa koszty postępowania.

Dziękuje za telefony ze sprawami które członkowie związku chcieli by były poruszone na łamach naszego informatora. Postaram się w miarę swojej wiedzy i dostępu do aktów prawnych wyjaśnić te sprawy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lipiec i sierpień 2003

Przepraszamy ale ze względu na przerwę urlopową i pewne opóźnienie w wydawaniu naszego Informatora postanowiłem połączyć numery LIPCOWY i SIERPNIOWY.

Powracając do sprawy obliczania wynagrodzenia za pracę Państwowa Inspekcja Pracy orzekła iż skarga ZZDR PKP jest uzasadniona i obecny sposób naliczana wynagrodzeń jest niezgodny z prawem, jednaże nie może podjąć interwencji, aż nie nastąpi fakt takiego naliczania zaksięgowany przez pracodawcę. Powracając jeszcze do kwestii obliczeń wynagrodzenia, muszę przyznać się do błędu który wkradł się do poprzedniego numeru, bowiem odjęte od wymiaru czasu pracy 8 godzin pochodzi nie z „ nie pełnego tygodnia” , a „ z dnia wolnego wypadającego w środku tygodnia” , chodziło oczywiście o 19 czerwca.

MKR ZZDR PKP w Katowicach prosi poszkodowanych w wyniku nowego sposobu naliczania wynagrodzeń o kontakt z siedzibą związek wystąpi w imieniu poszkodowanych (za ich pisemną zgodą ) do Sądu Pracy o zwrot utraconego wynagrodzenia w wyniku błędnej interpretacji Kodeksu Pracy.
MKR ZZDR PKP w Katowicach wystąpiło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. W odpowiedzi czytamy między innymi:
„ Równoważny system czasu pracy uregulowany został w przepisie art. 129 Kodeksu Pracy” (był przytoczony w poprzednim numerze).
„ Pracownicy świadczący pracę w równoważnym systemie czasu pracy mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w przepisie art. 133 Paragraf 1 Kodeksu Pracy” w tym miejscu przytoczę wymieniony artykuł:
KODEKS PRACY
ROZDZIAŁ III. Praca w godzinach nadliczbowych.
Art. 133 [ Definicja i dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych]
Paragraf 1)
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tyko w razie:
1). Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii,
2). Szczególnych potrzeb pracodawcy.
Powracając do tekstu pisma czytamy:
„ Mogą w takim przypadku wystąpić dobowe godziny nadliczbowe (przekroczenie dobowej 12-godzinnej normy), bodż godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy średnio tygodniowej. Rekompensata godzin dobowych winna nastąpić przy wynagrodzeniu pracowników w danym miesiącu, zgodnie z zasadą, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną ( art. 80 Kodeksu pracy). Średnio tygodniowe godziny nadliczbowe będą rekompensowane dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, gdyż dopiero w tym momencie będzie można ustalić czy doszło do faktycznego przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej.”
Od siebie dodam iż w naszym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy to 1 miesiąc.
„ Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2001 r. (III ZP 20/01, OSNP 2003/6/141):
1. Czas pracy nie może przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym norm określonych w art, 129 paragraf 1 KP (wspomniany art. 129 był przytoczony w poprzednim Informatorze)w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy ( art. 138 par. 1 KP) w innym niż Niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby dni - a tym samym godzin - pracy.”
Wspomniany art. 138 paragraf 1 KP nie wnosi do sprawy nic szczególnego ale dla jasności przytoczę go w całości:
KODEKS PRACY
Rozdział IV. Praca w nocy oraz Niedziele i święta.
Art. 138. Paragraf 1)
[ Dni wolne od pracy]
„ Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.”
W dalszej części Okręgowy Inspektorat Pracy przytracza inne paragrafy Kodeksu Pracy o ewidencji czasu pracy, kartach takiej ewidencji itp.
Dla naszych rozważań najważniejsze jest iż wymiar czasu pracy musi być pomniejszony o czas pracy w wolne dni i to powyżej tego pomniejszonego wymiaru czasu są przepracowywane godziny nadliczbowe, a nie powyżej normy której pojęcie nie występuje w nowym Kodeksie Pracy.
***

W miesiącu lipcu ZZDR PKP wchodząc w skład Krajowego Komitetu Protestacyjno -Strajkowego przeprowadził czynnie akcje protestacyjną wynikającą z nie zrealizowania przez Stronę Rządową i Zarząd PKP S.A uzgodnień zawartych w dniu 2/3 kwietnia 2003 roku . Głównymi postulatami wystosowanymi do Zarządu PKP S.A i Strony Rządowej były między innymi:
- Wstrzymania decyzji o odwołaniach pociągów regionalnych do czasu ich weryfikacji i zawarcia konsensusu w tej sprawie przy udziale przedstawicieli MI, Zarządu PKP S.A i spółek Grupy PKP, oraz Związków Zawodowych.
- Przyznania wystarczających środków finansowych na inwestycje do infrastruktury kolejowej w roku 2003 i latach następnych.
- Przedstawienie przez Rząd RP inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w Ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „ Polskie Koleje Państwowe ” umożliwiających restrukturyzację zatrudnienia w oparciu o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy.
-Pojęcie działań w tym również ustawowych dla realizacji tranzytowych przewozów TIR-ów koleją w tym zakupu /lesingu/ wagonów do ich przewozu.
- Wprowadzenia odpowiednich zmian w Statutach spółek Grupy PKP S.A umożliwiających zarejestrowanie przez OIP w Warszawie Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w tych spółkach.
- Wdrożenia wzrostu wynagrodzeń w spółkach Grupy PKP S.A na poziomie ustalonym na podstawie ustawy o negocjalnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.
Jak nie trudno zauważyć to nie tylko sprawa odwołań pociągów jest przyczyną strajków.
To co z tej sprawy zrobiły media jest typowym przykładem manipulacji aby jedną sprawę wyolbrzymić, a inną przemilczeć, tylko dla czyjego dobra?
Nie realizacja nawet części tych postulatów spowodowała ponowną akcje strajkową w dniu 31-07-2003 roku, i tu znowu położono nacisk na odwołania pociągów przemilczając inne poruszane sprawy by wywołać społeczną niechęć do kolejarzy.
***

INFORMACJA
MKR ZZDR PKP w Katowicach informuje iż została uruchomiona baza wypoczynkowa w AUGUSTOWIE. Jest to wagon dla dwóch rodzin ( 6 i 4 osobowych), wyposażony w:
- poszczenia do spania dla dwóch rodzin,
- 2 kuchnie,
- 1 pomieszczenie z prysznicem,
- 1 duży salon.
Koszt pobytu jednej rodziny przez okres 14 dni wynosi 800 zł ( istnieje możliwość dofinansowania z Zakładowego Funduszu Socjalnego).
Chętnych prosimy o kontakt do siedziby MKR ZZDR PKP w Katowicach.
 
LOGO